מאגר ספרי המכון:

מציאות רפואת נשים
חוברות אסיא 24 חלקים
ספרי אסיא 14 חלקים
ברכה לאברהם
החולה בשבת, ביום טוב וביום כיפור
אינצקלופדיה רפואית הלכתית
JME 1
JME 2
JME 3
קביעת רגע המוות
medicine, ethics & jewish law
New Horizons in Medical Ethic
נשמת אברהם א'
נשמת אברהם ב'
נשמת אברהם ג'
נשמת אברהם ד'
סדרת נשמת אברהם
רפואה מציאות והלכה
הרופא בשבת ויום טוב
רוח יעקב
HALACHOTH FOR THE PATIENT

סוגיות רנדומליות:

לא תעמוד על דם רעך - הדין והחוק - פרולוג לא תעמוד על דם רעך - הדין והחוק - החוק לא תעמוד על דם רעך - הדין והחוק - דברי ההסבר להצעת החוק כפיית ניתוח קיסרי להצלת היילוד איסור הסתכנות ומגבלותיו - לדעת ריה"ל בספר הכוזרי הנדסה גנטית בצמחים - רקע מדעי והיבטים הלכתיים הכלאה גנטית של מינים שונים - שו"ת התנגדות למזון שעבר טיפול בהנדסה גנטית חשש הפלה בעקבות הת"ר ושימוש בגלולות בנשים מבוגרות דימום מחמת התקן תוך רחמי - תגובה למכתבם של הרב וד"ר קטן האם הגלולות באמת מסוכנות לבריאות - הערת סיכום תרומת איברים מן החי והמסחר בהם הת"ר פרוגסטוגני בדמם ווסתי כבד כטיפול מונע כריתת רחם תרומת מח עצם - היבטים הלכתיים ד"ר חיים הלברשטט ז"ל - דברי פרידה אמצעי מניעה -מבט הלכתי רפואי קביעת מוות מוחי ע"פ ההלכה מוות מוחי ע"פ ההלכה - שו"ת עוד על דעת הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בסוגיית המוות המוחי קביעת שעת המוות קביעת רגע המוות - סקירת עמדות שיקולים הלכתיים בבחירת טיפול רפואי אין לרפאות עצמו ללא שאילת רופא החובה להציל נפשות - במשפט העברי ובפסיקת ביהמ"ש העליון בישראל קביעת רגע המוות על פי ההלכה מוות מוחי ע"פ ההלכה - שו"ת הבסיס המדעי לקביעת מוות מוחי - חידושים ועדכונים רצח מתחת לחגורה החדרת וירוס האיידס לגופו של הזולת אמצעים חדשים למניעת הריון - היבטים רפואיים והלכתיים שכפול גנטי וטכנולוגיות הפריה מלאכותית - הסדרים בעולם ובישראל מחלת איידס במשפחה תגובות יהודיות למחלת האיידס - במבט של חקר תולדות הרעיונות איידס - שכר ועונש, וכפיית בדיקות הנדסה גנטית, בחירה חופשית וניסויים מסוכנים בבני אדם שכפול גנטי ובחירה אישית סחר באיברים חיי נישואין עם חולה איידס - שו"ת טיפול בנפגעים תחת אש - שיקולי פיקוח נפש הלכה למעשה דימום מחמת התקן תוך רחמי (IUD) - רקע רפואי הלכתי סיבת הדימומים הבין-וסתיים אצל אישה שיש ברחמה התקן תוך רחמי דימום מחמת החדרת IUD העדר גורם הורמונאלי לדימומים לא וסתיים הקשורים ל-IUD עם נחושת ניסויים רפואיים בבני אדם עוד על משמעות המילה "רחם" במאמרי חז"ל שימוש בהתקן תוך-רחמי לאחר חיתוך דופן כפיה על תרומת דם, הסכמת קטן לתרומת איברים, והיתר שתיה למניקות ביום הכיפורים טלטול גוסס למניעת ניוול המת שיבוט בני אדם: היבטים מדעיים, מוסריים ויהודיים הרס רירית הרחם - האם יש בה איסור סירוס? כונה להשחתת רירית הרחם הינה כוונת סירוס גילוי דעת תורה בענין מיתת המוח הכרת המציאות בהכלאת צמחים הזזת גוסס בחדר מיון - שו"ת ברית מילה באמצעות לייזר עד מתי קיימת גזירת דם בתולים? עד מתי גזרו על דם בתולים? שימוש בלייזר לקיום מצוות ברית מילה עד היכן גזרו על דם בתולים טענת בתולים בזמן הזה טענת דמים ופ"פ בבוגרת - הלכה ומציאות תקשורת מסייעת עם ילדים אוטיסטים או מפגרים ברית מילה באמצעות לייזר פתח פתוח בבוגרת - הלכה ומציאות טיפול בחולה הסופני שיכוך כאבים שמקצר חיים; טיפולי פוריות לפסולי דין; קדימויות בחולים מסוכנים - שו"ת מתן מורפיום לחולה הסופני הסובל מחנק - שו"ת טיפול בחולה ALS בניגוד לרצונו מניעת טיפול בחולה ALS והמתת חסד - המשותף והשונה בין פסק הלכה להכרעת שופט על משמעות המושג "רחם" בלשון חז"ל ו"אוטם רחם" בלשון הפוסקים ניצול מיני בחולי נפש מאושפזים - חו"ד משפטית עוד על מתן מורפיום לחולה סופני סובל שיכוך כאבים שמקצר חיים; טיפולי פוריות לפסולי דין; קדימויות בחולים מסוכנים - השלמה לשו"ת כלה מסולקת דמים ע"י תרופה לעניין גזירת דם בתולים התפתחות סימני מין משניים במהלך ההתבגרות משל משלו חכמים באשה כללים הלכתיים להתנהגות רופא ביחידה לטיפול נמרץ - עפ"י דעת הגרש"ז אויערבך והגר"ש הלוי ואזנר הטיפול בחולה הנוטה למות סביב המוות - שו"ת המתות חסד מטילות אימה סוגיית מכירת כליה מן החי להשתלה על פי המשפט העברי והמשפט הישראלי חולה ALS המבקש לא להתחבר למכשיר הנשמה בקשת חולה ALS להימנע מהנשמה מלאכותית: בנימין אייל נ. מדינת ישראל ואח' - פסק דין צינעת הפרט בבדיקות מציצה ורחיצה בחמין לאחר ברית מילה - משמעות רפואית, משפטית והלכתית של פתרון התעלומה הטיפול בחולה הנוטה למות חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005 הרדמה במילה מסורת המציצה – מסורת המציצה – שדה קרב רפואי במלחמת תרבות פרוטוקול למניעת זיהום הרפטי בילוד לאחר ברית מילה (אנגלית) פרוטוקול למניעת זיהום הרפטי בילוד לאחר ברית מילה (תרגום לעברית) מערכת הבקרה ("טיימר") להפיכת הנשמה לטיפול רפואי מחזורי קיצוב זמן במכשירי הנשמה לפני חיבורם לחולה הנוטה למות – שו"ת הפריה חוץ גופית - תשנ"ה אבלות על נפל שחי יותר משלושים יום תביעות ייצוגיות נגד יצרני סיגריות עצם הלוז הגרש"ז אויערבך זצ"ל - מילי דפרידה הפגות בהלכה - השלכות הלכתיות מהגדרת הולדות רפואת נשים ותמותת תינוקות ב"ספר חסידים"

עמוד הבית

מוות מוחי ע"פ ההלכה - שו"ת

מוות מוחי ע"פ ההלכה שו"ת

הרב שלמה זלמן אויערבאך
ד"ר נפתלי זאב רינגל
ד"ר רפאל צבי שולמן
ד"ר יעקב שכטר
פרופ' יעקב פליישמן

שאלה:

ב"ה, י' באדר שני תשנ"ב

לכבוד הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך שליט"א,

כבוד הרב,

קראנו את החלטת הפסק מתאריך י"ח מנ"א תשנ"א, האומרת שכל עוד הלב פועם, למרות שהמוח כבר אינו מתפקד, אסור להוציא את הלב כי זה נקרא "שפיכות דמים".[1]

בכנס של מדענים אורתודוקסים שנערך לאחרונה בניו-יורק, הוצג סרט שמראה כבשה שהותז ראשה יולדת טלה חי והיו כמה רופאים שטענו שכבוד הרב הגאון שינה את דעתו בקשר לפסק האמור לעיל, וכאילו כבוד הרב מאמין עכשיו שאם אפשר להראות אופן מוחלט שאין זרימת דם למוח (כולל גזע המוח) אז כבוד הרב יחשיב אדם כזה למת. לכאורה אפשר להבין שאפשר להוציא את הלב למרות שעדיין פועם.

למרות שפרופסור אברהם ס' אברהם שליט"א הקריא בכנס הנ"ל את מכתב הרב (שמתפרסם בחלק ד' של הספר "נשמת אברהם") בכל אופן הרבה רופאים אורתודוקסים עדיין נמצאים במבוכה רבה. כמו כן, הרב טנדלר שליט"א טוען שיש לו בכתובים את השינוי בפסק ההלכה הזה.

לכן אנחנו החתומים מטה פונים אל כבוד הרב בבקשה רבה להבהיר את הפסק לפי השאלות הבאות:

במצב שבו אפשר להראות באופן מוחלט שזרימת הדם למוח ולגזע המוח כבר נפסקה והחולה נמצא במכונת הנשימה – כדי לקיים את פעימות לבו – האם אפשר להוציא את לבו?

אם מכונת הנשימה כבר הופסקה ואין נשימה רצונית – אבל הלב עדיין פועם – האם מותר להוציא את הלב במצב כזה?

באופן מעשי יש כיום פרוצדורה שיכולה באופן מוחלט לקבוע אם יש זרימת הדם למוח והיא נקראת Cerebral Angiogram, הפרוצדורה משתמשת בצבע מיוחד אבל זה יכול לקרב את המוות של החולה.

יש פרוצדורות אחרות כמו: Doppler או Isotopeflow אבל הן לא אמינות במאה אחוז, ככל שהטכנולוגיה משתפרת אפשר לומר שבקרוב נשיג מאה אחוז אמינות בלי לגרום נזק לחולה. בעקבות זה חשוב לנו מאוד לקבל תשובה על השאלות הללו. אנו מחכים בכליון עיניים לקבל דעת תורה בנושא זה.

בכבוד רב,

נפתלי זאב רינגל     רפאל צבי שולמן       יעקב שכטר       יעקב פליישמן

 

תשובה[2]:

ב"ה, יום כ"ה אדר ב תשנ"ב

ישפות ה' שלו' וברכה לחבר הטוב של רופאים חשובים יראים ושלמים לד' ותורתו הי"ו,

הנני בזה בתשובה קצרה וברורה לשאלותיכם כפי הנלענ"ד, במכתבכם אלי ע"י ידידנו המשותף פרופסור אברהם ס. אברהם הי"ו, אשר גם הנמוקים לתשובתי מבוארים בספרו "נשמת אברהם". חולה אנוש אף לאחר שהרופאים כבר עשו כל הבדיקות כולל בדיקת זרימת הדם ומוחלט אצלם שכל המוח וגם גזע המוח כבר מתו, אעפ"י כן אם הוא עדיין מונשם ע"י מכשיר באופן מלאכותי, לפי דין תוה"ק עדיין דינו כספק גוסס[3] אשר המזיז גוסס דינו ידוע כשופך דמים, וכל שכן שאין להוציא ממנו שום אבר. וכל זמן שהלב פועם אף שהפעימה היא רק בגלל מכשיר ההנשמה, אפי"ה עדיין לא יצא מכלל ספק גוסס ואסור. והדרך היחידה לשומרי תורה לדעת ברור שהחולה כבר מת הוא לדעתי רק לאחר שכבר נעשו כל הבדיקות של המוח והגזע וכבר מוחלט אצלם שכבר מתו, להפסיק אז את מכשיר ההנשמה, ואז אם הלב לא פועם כלל וכלל והוא מונח דומם כאבן, רק אז הוא נחשב כמת וכל זה הוא כפי שנודע לי מרופאים מומחים שומרי תורה שבחולה שכזה אחר המתנה של שלושים שניות בלי שום פעימות לב כלל וכלל, הם מוכנים ליתן תעודת פטירה.

ולכן בחו"ל שהחולים והרופאים רובם נוכרים המתחשבים עם המדע הרפואי ואינם חוששים להזזת גוסס, ולאחר שעשו כל הבדיקות של הגזע הם חושבים אותו כמת גם לפני הפסקת מכשיר ההנשמה והלב עדיין פועם, רק שם מותר לקבל השתלה ולא בא"י שהחולים והרופאים רובם יהודים אשר הם חייבים בכל חוקי תוה"ק, כל זה כתבתי רק מה שנלענ"ד אף שיודע אני שגם יש שסוברים אחרת. והנני מסיים בברכה שתשכילו היטב ותצליחו בעבודתכם החשובה ויהא ד' עמכם להיא תרף וישע לחולים וסובלים.

החותם ברעדה וביקרא דאורייתא ובכבוד רב

שלמה זלמן אויערבאך

מקור: אסיא נג-נד עמ' 21-23, 19941.   ראה "גילוי דעת תורה בעניין מיתת המוח" להלן עמ' 265-273.                            - העורך

2.   בירור מפורט יותר של שיטת הגרש"ז אויערבאך – ראה לעיל 199-204.                   - העורך

3.   ראה "גילוי דעת תורה בעניין מיתת המוח" להלן עמ' 265-273.                            - העורך

פרויקט השו"ת

פרויקט השו"ת הבינלאומי ברפואה והלכה

יש לך שאלה רפואית הלכתית? לא יודע מה לעשות? אתה מוזמן לשאול אותנו

לחץ כאן