מאגר ספרי המכון:

מציאות רפואת נשים
חוברות אסיא 24 חלקים
ספרי אסיא 14 חלקים
ברכה לאברהם
החולה בשבת, ביום טוב וביום כיפור
אינצקלופדיה רפואית הלכתית
JME 1
JME 2
JME 3
קביעת רגע המוות
medicine, ethics & jewish law
New Horizons in Medical Ethic
נשמת אברהם א'
נשמת אברהם ב'
נשמת אברהם ג'
נשמת אברהם ד'
סדרת נשמת אברהם
רפואה מציאות והלכה
הרופא בשבת ויום טוב
רוח יעקב
HALACHOTH FOR THE PATIENT

סוגיות רנדומליות:

לא תעמוד על דם רעך - הדין והחוק - פרולוג לא תעמוד על דם רעך - הדין והחוק - החוק לא תעמוד על דם רעך - הדין והחוק - דברי ההסבר להצעת החוק כפיית ניתוח קיסרי להצלת היילוד איסור הסתכנות ומגבלותיו - לדעת ריה"ל בספר הכוזרי הנדסה גנטית בצמחים - רקע מדעי והיבטים הלכתיים הכלאה גנטית של מינים שונים - שו"ת התנגדות למזון שעבר טיפול בהנדסה גנטית חשש הפלה בעקבות הת"ר ושימוש בגלולות בנשים מבוגרות דימום מחמת התקן תוך רחמי - תגובה למכתבם של הרב וד"ר קטן האם הגלולות באמת מסוכנות לבריאות - הערת סיכום תרומת איברים מן החי והמסחר בהם הת"ר פרוגסטוגני בדמם ווסתי כבד כטיפול מונע כריתת רחם תרומת מח עצם - היבטים הלכתיים ד"ר חיים הלברשטט ז"ל - דברי פרידה אמצעי מניעה -מבט הלכתי רפואי קביעת מוות מוחי ע"פ ההלכה מוות מוחי ע"פ ההלכה - שו"ת עוד על דעת הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בסוגיית המוות המוחי קביעת שעת המוות קביעת רגע המוות - סקירת עמדות שיקולים הלכתיים בבחירת טיפול רפואי אין לרפאות עצמו ללא שאילת רופא החובה להציל נפשות - במשפט העברי ובפסיקת ביהמ"ש העליון בישראל קביעת רגע המוות על פי ההלכה מוות מוחי ע"פ ההלכה - שו"ת הבסיס המדעי לקביעת מוות מוחי - חידושים ועדכונים רצח מתחת לחגורה החדרת וירוס האיידס לגופו של הזולת אמצעים חדשים למניעת הריון - היבטים רפואיים והלכתיים שכפול גנטי וטכנולוגיות הפריה מלאכותית - הסדרים בעולם ובישראל מחלת איידס במשפחה תגובות יהודיות למחלת האיידס - במבט של חקר תולדות הרעיונות איידס - שכר ועונש, וכפיית בדיקות הנדסה גנטית, בחירה חופשית וניסויים מסוכנים בבני אדם שכפול גנטי ובחירה אישית סחר באיברים חיי נישואין עם חולה איידס - שו"ת טיפול בנפגעים תחת אש - שיקולי פיקוח נפש הלכה למעשה דימום מחמת התקן תוך רחמי (IUD) - רקע רפואי הלכתי סיבת הדימומים הבין-וסתיים אצל אישה שיש ברחמה התקן תוך רחמי דימום מחמת החדרת IUD העדר גורם הורמונאלי לדימומים לא וסתיים הקשורים ל-IUD עם נחושת ניסויים רפואיים בבני אדם עוד על משמעות המילה "רחם" במאמרי חז"ל שימוש בהתקן תוך-רחמי לאחר חיתוך דופן כפיה על תרומת דם, הסכמת קטן לתרומת איברים, והיתר שתיה למניקות ביום הכיפורים טלטול גוסס למניעת ניוול המת שיבוט בני אדם: היבטים מדעיים, מוסריים ויהודיים הרס רירית הרחם - האם יש בה איסור סירוס? כונה להשחתת רירית הרחם הינה כוונת סירוס גילוי דעת תורה בענין מיתת המוח הכרת המציאות בהכלאת צמחים הזזת גוסס בחדר מיון - שו"ת ברית מילה באמצעות לייזר עד מתי קיימת גזירת דם בתולים? עד מתי גזרו על דם בתולים? שימוש בלייזר לקיום מצוות ברית מילה עד היכן גזרו על דם בתולים טענת בתולים בזמן הזה טענת דמים ופ"פ בבוגרת - הלכה ומציאות תקשורת מסייעת עם ילדים אוטיסטים או מפגרים ברית מילה באמצעות לייזר פתח פתוח בבוגרת - הלכה ומציאות טיפול בחולה הסופני שיכוך כאבים שמקצר חיים; טיפולי פוריות לפסולי דין; קדימויות בחולים מסוכנים - שו"ת מתן מורפיום לחולה הסופני הסובל מחנק - שו"ת טיפול בחולה ALS בניגוד לרצונו מניעת טיפול בחולה ALS והמתת חסד - המשותף והשונה בין פסק הלכה להכרעת שופט על משמעות המושג "רחם" בלשון חז"ל ו"אוטם רחם" בלשון הפוסקים ניצול מיני בחולי נפש מאושפזים - חו"ד משפטית עוד על מתן מורפיום לחולה סופני סובל שיכוך כאבים שמקצר חיים; טיפולי פוריות לפסולי דין; קדימויות בחולים מסוכנים - השלמה לשו"ת כלה מסולקת דמים ע"י תרופה לעניין גזירת דם בתולים התפתחות סימני מין משניים במהלך ההתבגרות משל משלו חכמים באשה כללים הלכתיים להתנהגות רופא ביחידה לטיפול נמרץ - עפ"י דעת הגרש"ז אויערבך והגר"ש הלוי ואזנר הטיפול בחולה הנוטה למות סביב המוות - שו"ת המתות חסד מטילות אימה סוגיית מכירת כליה מן החי להשתלה על פי המשפט העברי והמשפט הישראלי חולה ALS המבקש לא להתחבר למכשיר הנשמה בקשת חולה ALS להימנע מהנשמה מלאכותית: בנימין אייל נ. מדינת ישראל ואח' - פסק דין צינעת הפרט בבדיקות מציצה ורחיצה בחמין לאחר ברית מילה - משמעות רפואית, משפטית והלכתית של פתרון התעלומה הטיפול בחולה הנוטה למות חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005 הרדמה במילה מסורת המציצה – מסורת המציצה – שדה קרב רפואי במלחמת תרבות פרוטוקול למניעת זיהום הרפטי בילוד לאחר ברית מילה (אנגלית) פרוטוקול למניעת זיהום הרפטי בילוד לאחר ברית מילה (תרגום לעברית) מערכת הבקרה ("טיימר") להפיכת הנשמה לטיפול רפואי מחזורי קיצוב זמן במכשירי הנשמה לפני חיבורם לחולה הנוטה למות – שו"ת הפריה חוץ גופית - תשנ"ה אבלות על נפל שחי יותר משלושים יום תביעות ייצוגיות נגד יצרני סיגריות עצם הלוז הגרש"ז אויערבך זצ"ל - מילי דפרידה הפגות בהלכה - השלכות הלכתיות מהגדרת הולדות רפואת נשים ותמותת תינוקות ב"ספר חסידים"

עמוד הבית

שימוש בלייזר לקיום מצוות ברית מילה

שימוש בלייזר לקיום מצוות ברית מילה

לכבוד העורך,

ברצוני להעיר בעזה"י מספר הערות לגבי דבריו החשובים של י. ולפיש ב"אסיא" נ"ו, עמ' 19-10.

1. אחד המקורות העיקריים לגבי המנהג למול בברזל דווקא, הוא המדרש הגדול : "ונהגו ישראל בסכין..." המדרש שצוטט בעל מקור בלתי ידוע מובא בחומש תורה שלימה לרב מ. כשר זצ"ל (בראשית כ"ב או"ק קי"ד): "ובשפתי כהן על התורה פ' שמות מביא בשם ילקוט (ולפנינו ליתא) "אמר לו הקב"ה לברזל (לכובע הנחושת שהיה על ראשו של גלית) תרכך עצמך שתכנס בך האבן ואעשה לך חלק בקדושה - זו אזמיל של מילה וסכין של שחיטה". המדרש גם הובא ב"צאינה וראינה". האדמו"ר מקומארנה בעל "היכל ברכה" מצא רמז למדרש בפסוק באיוב (כח ב) "ברזל מעפר יוקח ואבן יצוק נחושה" טומנין את הערלה בעפר וכו' בשחיטה מכסים את הדם בעפר, והשחיטה והמילה נעשות בברזל - משום המעשה שהיה באבן שחדר את הנחושת1 .

מקורות נוספים לחובה למול בברזל בתו"ש שמות ד' או"ק קנ"ג.

2.נוהגים להשתמש בסכין מחודדת משני צידיה בעלת שתי פיות (דרך פקודיך מע' ב סי' ל דף לב), ולא כפי הרוצים לחדש להשתמש בסקלפל כירורגי, משום הפסוק "...וחרב פיפיות בידם" (תהלים קמט ו).

3. סך הכל דימום אחר ברית מילה רגילה הוא סיבוך נדיר וקל לטיפול עם גישה מתאימה, לכן אין כל דרישה לדרך חדשה למול תינוק שאיננו בר סיכון גבוה.

4. נושא עיקרי הדורש התייחסות בבואנו לדון על יתרון ברית מילה בלייזר הוא בויתור על שלב מהותי של הברית והוא - פריעה בציפורן.

אין כל חדש בביצוע ברית ללא דימום. כבר נשמעו קולות של התפארות הרחוקים יותר מהמסורת, במוהל שמבצע "ברית יבש" באמצעות "מגן קלאמפ" אשר מועך הן את עור הערלה והן את עור הפריעה ואת כלי הדם בתוכם. העברת הסכין היא סמלית וממילא אין צורך במציצה בהעדר דם. אם כי התינוק נחשב מהול הלכתית ברור שלא לברית בדיעבד זה התכוונו רבותינו. כמה קשה עמלה הרבנות הראשית להוקיע את התופעה הזאת.

הרמב"ם (פ"ב מהל' מילה ה"ג) כתב וז"ל: "חותכים את כל העור החופה את העטרה עד שתתגלה כל העטרה, ואח"כ פורעים את הקרום הרך שלמטה מן העור, בצפורן. ומחזירו לכאן ולכאן עד שתראה בשר העטרה". ובילקוט תהלים (סי' תשכ"ג): "אמר דוד, רבונו של עולם, אני משבחך בכל איברי ומקיים בהם המצוות... צפרניים לעשות בהן פריעה...".

עור הפריעה הוא זה שגורם לעיקר הדימום והבצקת אחר הברית. הדרך לנצל את יתרונות הלייזר הוא על ידי אופן מיוחד של מילה ופריעה בבת אחת וממילא נחסך הצורך בפריעה בציפורן והדימום הנגרם בעקבות כך. ישנה הסכמה בין הפוסקים שעיקר דין פריעה הוא גילוי העטרה ולכו"ע מילה ופריעה כאחת כשרה. אך קיימת מחלוקת נוקבת האם קיים קפידא לפרוע דווקא בציפורן, בפעולה מוגדרת נפרדת.

אף שרוב רובם של הפוסקים העידו על תוקף המנהג לפרוע בציפורן וכדברי הבנין ציון : "אך למה נצריך ראיה על אופן קיום המצוה המסורה בידינו מימות משה רבנו, ומעולם לא פסקה מישראל...".

לעומת זאת הובא רב האי גאון בשו"ת הגאונים (שערי צדק ח"ג שער ה סי' ו) שכתב שכך נהגו בבבל"... וחותך אותם בבת אחת, שפיר דמי".

האג"מ (יו"ד א סי' קנה) מוצא אף סיוע מהירושלמי שעשו בחתיכה אחת גם את הפריעה ומצדד להתיר גם לכתחילה; אך בכל אופן הוא איננו מעדיף את השיטה הזאת. בעוד שפוסק בעל היביע אומר (חלק ז' יו"ד ס" כב) "... מ"מ טוב לכתחילה שלא לשנות מן המנהג, שאת הפריעה עושים בצפורן דוקא, ומנהג ישראל תורה הוא..." וכן פסק במנחת יצחק (חלק ט סי' ק) : "סו"ד דבודאי אין לשנות מהמקובל לעשות בצפרניים...".

ובפרט שלגבי ניסיון שינוי במיכשור הברית התבטא האג"מ (יו"ד ג סי' צח): "...איני רוצה להשיב כי יש למנוע כל דבר חדש לכתחילה..."

על כן יש לחשב שבעתיים את המקום של שינוי כלשהו בביצוע ברית המילה, בין המצוות הבודדות אשר כלל ישראל הק' על כל גווניו מקיימים במסירות נפש עד עצם היום הזה2 .

השאלה תישאל לגבי תינוק הלוקה בהמופיליה, לגביו נראה שיש להעדיף ולנצל את הלייזר לשם מילתו במקום להקדים לברית הכנה על ידי מתן גורמי קרישה ולמולו באופן המסורתי, משום החשש של זיהום המועבר בתוצרי הדם.

ד"ר סודי נמיר

גוש קטיף

 

1 . מפי הרב יצחק ויינברג שליט"א.

2 . מפי מו"ר הרב שלמה מילר שליט"א.

 

פרויקט השו"ת

פרויקט השו"ת הבינלאומי ברפואה והלכה

יש לך שאלה רפואית הלכתית? לא יודע מה לעשות? אתה מוזמן לשאול אותנו

לחץ כאן