מאמרים
"מילה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 22.
"יד" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 11.
הכהן ווייס, בנימין. "השתלת שחלות" אסיא ח, עמ' 152.