מאמרים
"הגבלות בגילוי מידע לחולה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 25.
שמש, אברהם. "רקמות אדם כמקור לחומרי מרפא קדומים" אסיא סט-ע, עמ' 140-155.
בלר, אברהם. "קריאת שם בעת המילה" אסיא ו, עמ' 61-65.
וולדנברג, אליעזר. "שאלות ותשובות בעניינים רפואיים אקטואליים הנוגעים לביצוע המילה" אסיא ג, עמ' 371-378.