מאמרים
"מניעת הריון" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 49.
"הגבלות בגילוי מידע לחולה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 25.
הלפרין, מרדכי. "דרכו של הגרש"ז אויערבך בהלכות רפואה ופיקוח נפש" אסיא ט, עמ' 195-242.
אבינר, אלישע. "צום מינקת ומעוברת ביוה"כ" אסיא ט, עמ' 118-119.
הכהן אבינר, שלמה. "העמדת חולה מסוכן על מצבו" אסיא ג, עמ' 336-340.