מאמרים
"סירוס" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 97.
"שבת" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 64.
"פסח, חמץ ומצה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 58.
אריאל, יעקב, ואחרים. "פצוע דכא בעקרות יתרוגנית" אסיא עא-עב, עמ' 144-202.