מאמרים
פיינשטיין, משה. "יצאו להציל – מתי וכיצד יחזרו למקומם" עמק הלכה ב, עמ' 68-77.
ויילר, יעל. "אם פונדקאית ושינויים בתפיסת ההורות – היבטים פילוסופיים" אסיא נז-נח, עמ' 141-206.
הכהן רפפורט, שבתי. "ביאור דעת הגרמ"פ בסוגיית המוות המוחי" אסיא ז, עמ' 148.
כהנא, קלמן. "ניתוחי מתים – סקירה ביבליוגרפית" אסיא ו, עמ' 303-338.
שאלות ותשובות

יחס ההלכה לשינוי מין

PDF Button שלום, אודה בעד דיוור חומרים הלכתיים ורפואיים ופסקי הלכה, בדבר מגדר ושינוי מין. מענה קונקרטי, ללא פניות וחוות דעת פרסונאליות. רוב תודה וברכה שלום, אודה בעד דיוור חומרים הלכתיים ורפואיים ופסקי הלכה, בדבר מגדר ושינוי מין. מענה קונקרטי, ללא פניות וחוות דעת פרסונאליות. רוב תודה וברכה