מאמרים
וולדנברג, אליעזר. "נשמת אברהם / הערותיו של הרב וולדינברג" נשמת אברהם - הערות, עמ' ב.
אברהם, אברהם. "נשמת אברהם / חושן משפט סימן תכה" נשמת אברהם - חושן משפט, עמ' תכה.
אברהם, אברהם. "נשמת אברהם / יורה דעה סימן קצה" נשמת אברהם - יורה דעה, עמ' קצה.
אברהם, אברהם. "נשמת אברהם / אורח חיים סימן שכח" נשמת אברהם - אורח חיים, עמ' שכח.
אריאל, יעקב. "התערבות במעשה הבריאה" שיבוט גנטי - מבט הלכתי (אסופת מאמרים), עמ' 11.