מאמרים
"הזרעה מלאכותית" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 81.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תש"ס" אסיא עג-עד, עמ' 12.
זנו, דוד. "קבוצות סיכון – חובת האדם להיבדק" אסיא עא-עב, עמ' 63-74.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשנ"ו" אסיא סז-סח, עמ' 210.
ישראלי, שאול, ויואל פרידמן. "הכלאה גנטית של מינים שונים – שו"ת" אסיא י, עמ' 191-192.