מאמרים
ריזל, משה. "ניתוח שהצלחתו מוטלת בספק" עמק הלכה א, עמ' 118-123.
וינברגר, משה. "יסורים קשים כשיקול בהחלטה רפואית" עמק הלכה א, עמ' 53-63.
וינברגר, משה. "נאמנות הרופאים" עמק הלכה א, עמ' 35-52.
וינברגר, משה. "הזדקקות לרופאים על פי ההלכה" עמק הלכה א, עמ' 11-34.
"טריפה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 69.