מאמרים
רוזנפלד, יקותיאל. "חילול שבת לצורך תפילה או רפואה סגולית" אסיא עט-פ, עמ' 20.