מאמרים
"הקדמה לכנס רבנים לרפו"ה" , עמ' .
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשס"ב" אסיא עט-פ, עמ' 22.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תש"ס" אסיא עג-עד, עמ' 12.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשנ"ו" אסיא סז-סח, עמ' 210.
צפרי, ראם. "שתי תוספות למנחת שלמה" אסיא סה-סו, עמ' 17.