מאמרים
"כהן" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 93.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשס"ב" אסיא עט-פ, עמ' 22.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשנ"ו" אסיא סז-סח, עמ' 210.
אדלר, מנחם. "פיקו"נ בביקור חולים; הדבקה באיידס בשוגג; שיטת הבחירה בסקירת 50 שנות רפואה והלכה" אסיא סה-סו, עמ' 26.
הלפרין, מרדכי. "רפואה והלכה בישראל ציוני דרך, תש"ח – תשנ"ח" אסיא ט, עמ' 3-38.