מאמרים
"נתוח מתים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 109.
"נוטה למות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 30.
"אסור לעשן" אסיא ה, עמ' 262-264.
יאקאב, משה. "איסורו של הגרא"מ שך על עישון באולם הישיבה" אסיא ה, עמ' 261.
שטיינברג, אברהם. "רצח מתוך רחמים לאור ההלכה" אסיא ג, עמ' 424-457.