מאמרים
"רופא" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 46.
"מילה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 22.
"דת ומדע – נספח לערך למוד רפואה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 1.
הלפרין, מרדכי. "דיאפרגמה – דעת הגרש"ז אויערבאך (לפני חזרה ולאחריה)" אסיא עז-עח, עמ' 17.
אריאל, יעקב, ואחרים. "דו"ח הוועדה הציבורית לענייני החולה הנוטה למות" אסיא סט-ע, עמ' 5-23.