מאמרים
"קידושין וגירושין" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 111.
"סירוס" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 97.
"מילה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 22.
בר אילן, יחיאל. "על מצוות הסיעוד, על אהבת הרע ועל הרופא כחבר" אסיא עט-פ, עמ' 13.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תש"ס" אסיא עג-עד, עמ' 12.