מאמרים
שר-שלום, שלמה. "הלול והעליה ודם מכה בדברי חז"ל" אסיא סה-סו, עמ' 25.