מאמרים
"מילה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 22.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשנ"ו" אסיא סז-סח, עמ' 210.
בלאט, אהרן. "ברית מילה באמצעות לייזר" אסיא נט-ס, עמ' 22-23.
ולפיש, יוסף. "ברית מילה באמצעות לייזר" אסיא נו, עמ' 10-42.
"הערות ותגובות – קוראים כותבים" אסיא ג, עמ' 490.