מאמרים
ויילר, יעל. "אם פונדקאית ושינויים בתפיסת ההורות – היבטים פילוסופיים" אסיא נז-נח, עמ' 141-206.