מאמרים
קנובל, יצחק. "פסק הגרי"ש אלישיב האוסר עישון בישיבות" אסיא עז-עח, עמ' 22.