מאמרים
"ברכות ותפילות של חולים ועל חולים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 102.
פקטר, אברהם. "טיפול פסיכותרפויטי – האם הבעיה היא רק "ייחוד"?" אסיא ח, עמ' 220-224.
הלוי ספירו, משה. "דיני ייחוד בטיפול פסיכותרפויטי" אסיא ח, עמ' 212-219.
וונדר, מאיר. "מפתח תשל"ג-תש"ם" אסיא ה, עמ' 265-283.
הלוי ספירו, משה. "ברכת הגומל לאחר החלה ממחלת נפש" אסיא ב, עמ' 263-265.