מאמרים
"מעיים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 75.
אריאל, יעקב, ואחרים. "דו"ח הוועדה הציבורית לענייני החולה הנוטה למות" אסיא סט-ע, עמ' 5-23.