מאמרים
שטיינברג, אברהם. "מבוא לפתולוגיה בתלמוד ובנושא כליו" אסיא ו, עמ' 193-198.