מאמרים
"שוטה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 114.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשס"ב" אסיא עט-פ, עמ' 22.
בר אילן, יחיאל. "על מצוות הסיעוד, על אהבת הרע ועל הרופא כחבר" אסיא עט-פ, עמ' 13.
וונדר, מאיר. "מפתח תשל"ג-תש"ם" אסיא ה, עמ' 265-283.
ליפשיץ, צבי. "הרופאים – דמותו של רופא אירופאי במחצית הראשונה של המאה הי"ט" אסיא ה, עמ' 17.