מאמרים
סרלואי, שמואל. "על תרומת איברים" אסיא ט, עמ' 386-388.