נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

איזהו חסיד שוטה וכו' – היקף ההיתר וגבולותיו

פיינשטיין, משה. "איזהו חסיד שוטה וכו' – היקף ההיתר וגבולותיו" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 315.

הרב משה פיינשטיין

איזהו חסיד שוטה וכו' – היקף ההיתר וגבולותיו

 

 

והנה על הסתכלות בלא מתכוין ליהנות אף שיבא מזה לידי הרהור והנאה יש ראיות מפורשות שנדחה מפני פ"נ.

דהא הגמ' בסוטה דף כ"א שהוא חסיד שוטה ומבלי עולם בטבעה איתתא בנהרא ואמר לאו אורח ארעא לאיסתכולי בה ולאצולה, וברור שאף אם ברי לו שיבא לידי הרהור מחוייב לאצולה וברור שאין חלוק בין אצולי נפשיה לאצולי אחרים, דבהג' דברים אסור לעבור אף בשביל אצולי אחרים.

אלא ודאי שזה לא הוי מאיסורי ג"ע כיון שרק מדין הרהור הוא האיסור, ואף שמחוייב גם ליגע בה ולחבקה בידיו אף שהנגיעה בגופה הוא מלאו דקריבה שהוא לאו דג"ע, נראה פשוט משום דעצם הנגיעה והחבוק אינו משום חבה והאיסור דחבוק ונשוק וכל נגיעה הוא רק כשעושה דרך תאוה.

ואף שידע בנפשו שכשיגע בה ויחבקנה בידיו להוציאה מן הנהר יתכוין גם ליהנות ממנה, אין להחשיב איסור זה על מעשה הנגיעה והחבוק שעושה, כיון שהמעשה ודאי אינו דרך תאוה כיון דאף מי שאין לו שום תאוה היה עושה זה והוי האיסור רק הנאה שבלב שיש לו מזה.

ממילא אין ע"ז איסור קריבה אלא איסור הרהור מקרא דונשמרת, שזה נדחה מפני פ"נ.

 

 

 

 

 

                            מקור: אגרות משה, אבן העזר ח"א סי' נו ד"ה והנה.