נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

חולה שיצרו תוקפו — (תיקון השמטה)

בר-אילן, נפתלי. "חולה שיצרו תוקפו — (תיקון השמטה)" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 129-131.