נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

סיוע לפנויה הרוצה להתעבר

, "סיוע לפנויה הרוצה להתעבר" חוברת אסיא קא-קב, תשע''ו, עמ' 16.

הרב דוד קאהן                                                           

סיוע לפנויה הרוצה להתעבר*

*     מכתב זה הוקלד והודפס בספר שו"ת פוע"ה פוריות יוחסין וגנטיקה (ירושלים תשע"ו) בעריכת הרב אריה כץ, שער "תרומת זרע", בסוף פרק "הורות ללא נישואין" (עמ' 279-250). יעויין בדברי פוסקים נוספים המובאים שם.

הנושא הרגיש כבר נדון בעבר בחוברות אסיא. ראה:

     א. בספרי רפואה מציאות והלכה (מכון שלזינגר, ירושלים תשע"ב) סימן כה, פרק א, אות א'] ובהערה 4 שם. (נדפס קודם באסיא עז-עח). ב. הדיין הרב יועזר אריאל, הזרעה
מלאכותית לפנויות, אסיא פז-פח (סיון תש"ע) עמ' 116-103.                           — העורך.

**    ראה דו"ח מסכם של ועדת הבירור לענין הגנה על חולי נפש מאושפזים מפני תקיפה וניצול מיני. ספר אסיא ח, 202-197, בפרק ט – פגיעה בחולה אחד עבור רווחתו של חולה אחר, עמ' 201 (עמ' 5 לדו"ח) שם.                                                             — העורך.