מספר מזהה: 6074

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

איסור משכב נידה עם קונדום

שאלה:

לשכב עם אשה בזמן נידותה הוא איסור כרת מהתורה, שאלתי היא האם באופן ששוכבים עם קונדום כך שאין האיבר נוגע בבשר האשה, האם גם זה באיסור כרת או רק איסור של הוצאת שז"ל בלבד?

תודה מראש, צ

תשובה:

א. לכל הדעות יש לא רק איסור שז"ל אלא גם איסור תורה.
ב. קיים בין הפוסקים דיון הלכתי בשאלה איזה איסור או איסורי תורה קיימים כאן.
ג. לדעת מיעוט של הפוסקים, איסור התורה הקיים כאן על אף חומרתו אין בו איסור כרת.
מקורות: אבות דרבי נתן (פ"ב) ספרא (פר' אחרי מות פי"ג סי' ב) רמב"ם בהלכות איסורי ביאה (פכ"א ה"א) ובספר המצות (מצות ל"ת שנ"ג) המאירי בבית הבחירה (סנהדרין סו: ד"ה כל) שבת (יג.) הרמב"ן בספר המצות שם בחי' הרמב"ן (שבת יג: ד"ה בימי) הש"ך (יו"ד סי' קנז סק"א וסי' קצה סק"כ) ובשו"ת פני יהושע ח"ב (סי' מד) ב"י (יו"ד סי' קצה) שו"ע (יו"ד סי' קצה סט"ז). יבמות (נה:) וסוטה (כו:) הרמב"ם בפ"א (ה"י) מהלכות איסורי ביאה משנה למלך (פי"ד מהמ"א הי"ב) שו"ת משפטים ישרים (ח"א סי' שצז) שו"ת שואל ומשיב שתיתאה (ס"ס ב) ובשו"ת ישמח לבב (אה"ע סי' ח). בשו"ת צפנת פענח (סי' קסו) בספר דברי חכמים וחידותם (דף מב ע"ב) שו"ת יבי"א ח"ג (חאה"ע סי' ז) ספר אוצר הפוסקים (סי' כ ס"ק יא אות ג). ויעו"ע בב"ק סט. וברמב"ם בפי' המשניות (מעשר שני פ"ה מ"א) ובספר העקידה (שער כ)

הרב אשר שקאני