מספר מזהה: 6711

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

אשת כהן מעוברת (התמחות רפואית)

שאלה:

אשת כהן המעוברת ויודעת שזה בן.
היא מתחילה התמחות ברפואה.
האם שתעבוד כדרכה, או שתטמא את עצמה בכלי מתכת כמו רופאים כהנים.
בתודה
דורי

תשובה:

שלום וברכה,
ראשית נדון לגבי אשת כהן מעוברת, גם אם אינה עוסקת ברפואה:

הש"ך (יו"ד שע"א) מביא בשם הרוקח שאשת כהן מעוברת מותרת לכנס לאוהל המת מדין ספק ספיקא: ספק נקבה וספק נפל. המ"א (או"ח שמ"ג) מקשה עליו מדוע אינו מתיר מדין טומאה בלועה (טהרה בלועה בגירסה אחרת) ונשאר בצ"ע. נאמרו תירוצים שונים של קושיה זו. האבני מילואים מתרץ את הקושיה ע"פ הגמרא ביבמות עח, נכרית שנתגיירה מעוברת בנה אינו צריך טבילה דעובר היינו רביתיה ואין כאן חציצה, וממילא אם האם אינה מהווה חציצה לעובר היא גם לא מהווה הגנה מפני הטומאה. הגרשז"א במנחת שלמה (ח"ב סוף סימן צ"ו) חולק על האבני מילואים ומציין שדין טהרה בלועה אינה נטמאת אינו קשור כלל לדיני חציצה. ומוסיף שם סברא נוספת להיתרא, דאפשר דעובר במעי אמו אין לו עדיין קדושת כהונה. ולמסקנה מתיר אך מסייג דבריו (בשם הרא"ז מרגליות) שאשה ששלמו ימי עיבורה תיזהר לא להכנס לאוהל המת (שמא תחל שם לידה).
ואפשר להוסיף עוד ראיה לדברי הגרשז"א, שהרי דבר המקבל טומאה אינו חוצץ מפני הטומאה, ואם כן כיצד ייתכן לומר דין טהרה בלועה משום חציצה? מוכח שדין טהרה בלועה אינו קשור לדיני חציצה, אלא שדבר הבלוע בגוף אינו מקבל כלל טומאה הבאה מחוץ לגוף.במקרה המדובר, סברת ספק ספיקא של הרוקח אינה שייכת, כיוון שידוע שזה בן (אמנם יכולה להיות טעות, אך זיהוי באמצעי ההדמיה כיום הוא מדוייק מאד, ונדיר שתהיה טעות), וגם ספק נפל הוא מיעוט בימינו.
וראה תשובות והנהגות לגר"מ שטרנבוך (עמ' תרנח, סימן תרעט).
עם זאת, בשל סברות הפוסקים האחרים שהבאנו, נראה שיש בסיס נרחב להיתר לאשת כהן מעוברת להיכנס לבית חולים, גם אם יש חשש סביר לטומאת מת. לגבי אשה שנמצאת ממש בסוף ההריון, כאמור יש להחמיר, אלא אם כן היא מעוניינת ללדת בבית חולים זה (מסיבה רפואית, יותר סומכת על הצוות הרפואי וכד') שאז מותר לה ללדת שם לכתחילה, וכמובא בשם הגר"י נויבירט (נשמת אברהם יו"ד שע"א).
יש להוסיף כי מדובר כאן ברופאה, העוסקת בטיפול בחולים וסביר להניח שמדובר גם בחולים שיש בהם סכנה, וניתן לצרף כאן את ההיתרים המובאים בפוסקים לכהן רופא לעבוד בבית חולים (עיין בנשמת אברהם, יורה דעה, סימן ש"ע).

בברכה
הרב ד"ר מאיר פרנקל