מספר מזהה: 7012

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

ברירה טרום-השרשתית (PGD) לשם לידת בן זכר

שאלה:

שלום, אנחנו זוג + 3 בנות. אנחנו חושבים על ילד רביעי (וכנראה אחרון) ובעלי מאוד רוצה בן, הגענו לאיזה רופא שעוקב אחר מועד הביוץ ע"י מעקב זקיקים וגם עושה התערבות של הפרדת זרעים זכריים (לא מלאה) ואז הזרעה- ובכך מעלה את הסיכוי לבן. שאלתינו היא האם התערבות כזו מקובלת הלכתית או לא?
נשמח לתשובה.
תודה מראש.

תשובה:

בנוגע לאיסור והיתר בברירת מין היילוד
א. כדאי לדעת שעצם היסוד המבואר בגמ' במסכת נדה (דף לא, ב), שאדם יכול להשפיע בדרכי הטבע על בחירת מין הוולד ע"י השהיית הפליטה, שנוי במחלוקת גדולה שרק מעטים מודעים לה. המקור החשוב נמצא בסוף מסכת נדה, בסוגיית "שנים עשר דברים שאלו אנשי אלכסנדריא את רבי יהושע בן חיננא" (סוף סט, ב) , ולעניננו שם סוף ע, א – עא, א:
   מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים?
   אמר להם [רבי יהושע הגדול]: ישא אשה ההוגנת לו, [עא,א] ויקדש עצמו בשעת תשמיש.
   אמרו: הרבה עשו כן ולא הועילו!
   אלא: יבקש רחמים ממי שהבנים שלו,
   שנאמר: הנה נחלת ה' בנים שכר פרי הבטן.
   מאי קא משמע לן? דהא בלא הא לא סגי.
   מאי שכר פרי הבטן?
   א"ר חמא ברבי חנינא: בשכר שמשהין עצמן בבטן כדי שתזריע אשתו תחילה – נותן לו הקב"ה שכר פרי הבטן.
הרי ברור שלדעת רבי יהושע הגדול סדר ההזרעה איננו משפיע באופן טבעי על בחירת המין, אלא אך ורק מצטרף לזכויותיו של המתאפק.
ב. ישנן עדויות המצביעות על השפעה טבעית דיאטטית של האישה (!) על ברירת המין לפני הכניסה להריון. אין מניעה הלכתית להשתמש בשיטה זו, אך גם היא איננה חסרת סיכון ויש מקום להשתמש בה רק בפיקוח רפואי מתאים. ראי:
Hewitt J, Preconceptional sex selection. British Journal of Hospital Medicine, Feb. 1987, pp. 149-155.
Ruegsegger Veit C. and Jewelewicz R., Gender preselection: facts and myths. Fertility and Sterility 49:6 June 1988, pp. 937-940.
ג. לגבי הפרדת זרע – הפוסקים אוסרים את התהליך אם הוא נועד אך ורק לברירת המין. לפני כ-30 שנה שאלתי שאלה זו את הרי"ז גוסטמן זצ"ל שהיה אחד מגדולי הפוסקים עוד לפני השואה עד פטירתו לפני קרוב ל-25 שנה. תשובתו היתה חד-משמעית: אין להתיר הפרדת זרע אם כל מטרתה ברירת מין, אפילו למי שיש לו צאצאים ממין אחד בלבד. גם דעת הגרש"ז אויערבאך היא חד משמעית לאיסור, כמובא בשמו בספר נשמת אברהם כרך ד' חלק אבן העזר סי' א ס"ק א.
ד. מאותם נימוקים אין היתר הלכתי להשתמש ב-PGD למטרה בלעדית של ברירת מין היילוד, פרט אולי למקרים מיוחדים, ואכמ"ל.
ה. מאחר ו-PGD היא שיטה בטוחה יותר ברמה ברמה הפרקטית מכל השיטות האחרות, נראה שאם כבר יש הצדקה ליצור הריון שלא כדרך כל הארץ, נכון יותר להשתמש בשיטה היעילה יותר מבחינת התוצאה.
ו. לגבי זוגות שעוברים ממילא PGD בגלל אינדיקציה רפואית, אין מניעה להעדיף מין מסויים, בתנאי ששאר העוברים הבריאים לא יושמדו כל עוד "הוריהם" מתכוונים להביא צאצאים לעולם.