מספר מזהה: 3615

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

דיני שבת עבור שתל כוכלארי

שאלה:

בננו עבר ניתוח שתל כוכלארי, והמכשיר הורכב השבוע. אודה לך על העברת חומר אודות שימוש במכשירי השתל הכוכלארי בשבת.

תשובה:

בעבר קיבלנו את השאלה הבאה לגבי שתל כוכילארי: השאלה היתה: " שלום רב! לבני ישנו שתל כוכליארי, ורציתי לשאול מספר שאלות: א. מה דינו לגבי מצוות התלויות בשמיעה (תקיעת שופר וכו`).
ידוע לי שישנה מח` לגבי מכשירי שמיעה – מה הדין של שתל כוכליארי?
ב. פעמים שחוט המכשיר מתנתק מקופסת הבטריות בשבת ואז המכשיר כבה. האם מותר לחבר את החוט ולהדליקו שוב בשבת?
ג. האם כאשר ישנו חג של יומיים רצופים מותר להוציא בטריות נטענות ממטען הנמצא בשקע, ולהחליפם במכשיר? האם מותר על ידי גוי? "
ותשובתנו היתה:
" א. לגבי יציאת ידי חובה בשמיעה המתווכת על ידי מערכת אלקטרונית – הדבר שנוי במחלוקת בין הפוסקים. אמנם יש הטוענים שלגבי שתל קוכליארי גם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל והפוסקים כמותו יודו שמדובר בתחליף של אבר פנימי, ולכן בכל זאת יוצאים ידי חובה. אבל הנושא טרם הוכרע למעשה. ראה מאמרו של הרב גדליה אורנשטיין, "קיום מצוות עם מכשירי שמיעה", אסיא עז – עח, עמ' 23 – 26. ולגבי ההבדל בין שמיעת קול שופר לשמיעת מקרא מגילה ראה גם שו"ת מנחת אלעזר סימן עב, (הובא באסיא שם, עמ' 26). ניתן לעיין בספרים בספרית מכון שלזינגר, כמו כן ניתן לרכוש את הספרים דרך המכון בטלפון 02-6555266 או דרך אתר האינטרנט: https://www.medethics.org.il/siteheb/PriceList.asp
ב. לגבי חיבור מחדש (בשינוי או ע"י נוכרי) של החוט החשמלי שנותק, או החלפת סוללות (בשינוי או ע"י נוכרי) – אם ההחלפה יכולה לסייע בשיפור מצבו ושיקומו של המטופל – מותר לבצע זאת בשינוי או על ידי גוי. אחרת – מן הראוי לשאול שאלת חכם ולפנות לרב מורה הוראה באופן אישי."

חומר נוסף על מכשירי שמיעה בשבת:
א. ככלל – מותר להשתמש במכשירי שמיעה בשבת אם ההפעלה שלהן מתבצעת לפני שבת. פרטי דינים ראה:
1. נשמת אברהם כרך א', או"ח, סימן ש"א ס"ק ה. לצפיה בנשמת אברהם ראה: https://www.medethics.org.il/articles/NA/NishmatAvraham.OC.301.asp
2. נשמת אברהם כרך ד', או"ח, סימן ש"א ס"ק ב. לצפיה בנשמת אברהם ראה: https://www.medethics.org.il/articles/NA/NishmatAvraham.OC.301.1.asp
3. נשמת אברהם כרך ה', עמ' רל אותיות קמח-קמט. הגאון הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל פסק שמותר לחזק ולהחליש את העוצמה על ידי כפתור העוצמה, כי החלשה או הגברה איננה נחשבת לכיבוי או הדלקה. כל זה כמובן רק לגבי מי שהמכשיר חשוב באמת לתיפקודו.