מספר מזהה: 1663

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

הגדלת הסיכוי ללידת בן

שאלה:

ברצוני לברר עפ"י התורה כיצד ניתן לשפר את הסיכוי ללדת בן – זכר.

כמו כן מה הכוונה בלשון הגמרא "אישה מזריעה תחילה" (תקופת הביוץ או "גומרת" קודם).

תשובה:

נתחיל מהשאלה האחרונה:

לגמרי לא ברור אם במונח אישה מזרעת תחילה הכוונה שאישה מגיעה לפורקן לפני הפליטה, פירוש המתאים לפשט הסוגיא במסכת נדה (דף לא, ב) או שהכוונה לכך שהביוץ מתרחש זמן קצר לפני קיום היחסים.

הפירוש האחרון, כאמור, איננו מתאים לביאור הגמ' שצויינה למעלה אך נוא יכול, אולי להוות ביאור אלטרנטיבי לדברי הברייתא "בראשונה היו אומרים" (נדה שם עמ' א) כאשר מותר לפרש דברי תנאים בפירושים מחודשים, כמבואר בתוס' יו"ט על משניות נזיר פ"ה משנה ה'.

לשאלתך הראשונה:

איסור והיתר בברירת מין היילוד

א. כדאי לדעת שעצם היסוד המבואר בגמ' שם, שאדם יכול להשפיע בדרכי הטבע על בחירת מין הוולד ע"י השהיית הפליטה, שנוי במחלוקת גדולה שרק מעטים מודעים לה. המקור החשוב נמצא בסוף מסכת נדה, בסוגיית "שנים עשר דברים שאלו אנשי אלכסנדריא את רבי יהושע בן חיננא" (סוף סט, ב) , ולעניננו שם סוף ע, א – עא, א:

מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים?

אמר להם [רבי יהושע הגדול]: ישא אשה ההוגנת לו, [עא,א] ויקדש עצמו בשעת תשמיש.

אמרו: הרבה עשו כן ולא הועילו!

אלא: יבקש רחמים ממי שהבנים שלו,

שנאמר: הנה נחלת ה' בנים שכר פרי הבטן.

מאי קא משמע לן? דהא בלא הא לא סגי.

מאי שכר פרי הבטן?

א"ר חמא ברבי חנינא: בשכר שמשהין עצמן בבטן כדי שתזריע אשתו תחילה – נותן לו הקב"ה שכר פרי הבטן.