מספר מזהה: 6928

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

הדור מר למקור" במדע המודרני

שאלה:

בס"ד
שלום, כעת הנני לומד הלכות נדה בכולל.
רציתי לדעת איך המדע מסביר את "הדור מ"ר למקור", האם הטבעים השתנו? האם יש הסבר אחר? ראיתי הסבר (להלן) שאצל נשות אפריקה היולדות-נוצר פתח בין פתח המ"ר לפתח המקור, האם יש ביסוס לכך?
מתוך 'יוסף דעת' נדה, עמ' 198(ע"פ תכנת אוצר החכמה):
"מי רגלים הדור למקור ואייתי דם' מקשים העולם שלא שייך במציאות שהרי שני השבילין מופרדים לגמרי עד היציאה מגוף האשה ויש מתרצים שאין הכוונה כפשוטו שמי רגלים חוזרים למקור ומוציאים דם אלא הכוונה שבדרך כלל הדם לא יוצא מגוף האשה באותה שעה שיוצאים מי
רגלים אך כשהאשה דוחקת את עצמה יכולים מי רגלים לצאת מגופה באותה שעה שהדם יוצא המהדיר על הרמב"ן הע' ולא משמע בלשון הגמרא ויש שפירשו שמתוך שדוחקת מתרחב מקום ההטלה וחוזרים מי רגלים מחוץ לגוף ועולים בתוך שביל הרחם אולי משמעות שיעורי שבט הלוי עהשו"ע
ריש הסי' ע"ש ויש שביררו אצל הרופאים ואמרו שמצוי באפריקה נשים שמקשות בלידתן ונפער חור המקשר בין שבילי הרחם לשבילי השתן ואז הדבר אפשרי ואולי היה מצוי כן בימיהם הרחנ"ק יצקו"
אשמח לתשובה,
תודה מראש.