מספר מזהה: 7332

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

ההיתר להחיאת אדם שהפסיק לנשום וליבו אינו פועם

שאלה:

אל כבוד הרבנים הגאונים שליט"א

אחדשה"ט בעת לומדי דבר ה' – זו הלכה, נתעוררו אצלי כמה שאלות, ותורה היא וללמוד אני צריך, ונפשי בשאלתי מאת הדרת כבודו שימחל וישיב לי

אדם ללא רקע רפואי, שעבר ב'שבת' דום לב והפסיק לנשום, ומבחינה הלכתית ורפואית הוא נחשב ל'מת', מותר על פי ההלכה, להתחיל לעסות את לבו ולבצע בו הנשמה מפה לפה, ואנו אף רואים הרבה מאוד מקרים שאנשי 'חברת הצלה' החזירו לחיים אנשים כאלו שמבחינה מציאותית והלכתית היו מתים וקמו לתחיה מחדש – תחיית המתים מן התורה בימינו, ואנו אף רואים באתר הדברות הנודע לשם ולתפארת, חלק מההוכחות למציאות הבורא יתברך, את המציאות של "חיים לאחר המוות", על אנשים יהודים ונכרים שמבחינה הלכתית ורפואית ממש מתו, ולאחר שהתעוררו, הם ספרו את כל המציאות הרוחנית שהייתה עמם בעולם האמת.

 מה ההיתר לגעת במת כזה בשבת? אולי לא יצליח כלל הניסוי הרפואי להחזירו לחיים והוברר שמלכתחילה הוא היה מת?

מחכה ומצפה לתשובתכם הרמה
מרדכי יצחק אגסי
מחבר הספר בדרך המלך ואסורי המלך

תשובה:

תשובת הרב ד"ר מרדכי הלפרין:

א. מי שליבו הפסיק לפעום, אך ניתן להחזירו לחיים באופן טבעי (שלא באמצעות נס), נחשב כחי כל הזמן גם אם הפסיק לנשום. ראה שו"ת #7448
ב. כאשר קיים מצב של ספק אם ניתן להחזיר את ליבו לפעילות (ואז הוא נחשב חי) או שכבר לא ניתן (ואז הוא מת מרגע שפסקה נשימתו ופעילות ליבו), הרי שהמצב מוגדר כספק פיקוח נפש – ספק חי ספק מת, ומותר לחלל עליו את השבת לכל הדעות. וראה עוד שו"ת #7450 לגבי פיקוח נפש במי שכבר נחשב מת אך ניתן להחזירו לחיים בדרך נס ע"י נביא.
ג.  כשיש ספק אם ההחייאה תצליח, הרי זה ככל פיקוח נפש ספק חי ספק מת, המבואר במסכת יומא דף פה.
____________________________
תשובת הרב אשר שקאני:

יעויין בשו"ע אוח סימן שכט סעיף ד דמי שהפסיק לנשום חשוב כודאי מת אכן זהו דוקא בזמנם שלפי הדיע הרפואי שלהם לא היתה להם את האפשרות לטפל בחולה שאינו נושם אבל בזמננו שניתן לטפל בחולה שכזה עי הנשמה מלאכותית עיסוי לב מכת חשמל ותרופות ודאי שצריכים לחלל עליו את השבת ואפי' אם הוא אינו נושם כל זמן שיש סיכוי כלשהו שעוד אפשר להצילו[1].


[1] אגרות משה חג סימן קלב ספר לוית חן סוף אות צג וכה"ד הגרשז"א, והובאו דבריהם בנשמת אברהם חלק א' סימן שכט אות ה.