הנחת תפילין במקרה של גידם

שתפו:

23 באוקטובר 2018

הרב המשיב: הרב ד"ר מרדכי הלפרין

שאלה:

אדם גידם בידו כמו יוסף טרומפלדור האם יוכל להניח תפילין באופן קבוע על יד תותבת אחת וכל יום בזמן הנחת תפילין ילביש את היד תותבת על הגדם?

בית כנסת שאין להם בעל קורא וקשה להשיג בעל קורא קבוע ואפילו זמני מה הדין לגבי סימון של טעמים על שקף דל כל פרשה ופרשה? וכן ניקוד של מילים מיוחדות בקריאתן וניקודן על גבי השקף המיוחד לפרשה?

תשובה:

דיני גידם לענין הנחת תפילין מבוארות בשו"ע חלק או"ח סימן כז סעיף א' בהגהות הרמ"א, וביתר פירוט ראה בנשמת אברהם שם ס"ק ב:

(ב) גידם שאין לו יד.

שאין לו יד שמאל.

א. אם נקטעה ידו ונשארה הקיבורת, י"א שחייב להניח תש"י בשמאלו ובברכה 2, וי"א שפטור לגמרי מלהניח 3. ומכיון שמחלוקת בדבר, יניח בלא ברכה כי ספק ברכות

להקל 4. ועל של ראש יברך, לדעת מרן 5 רק על מצות תפילין, ולדעת מור"ם 6 יברך שתי ברכות, להניח וגם על מצות תפילין. ועיין במג"א 7 שלדעתו יניח ביד ימין בלא ברכה.

ב. אם נשאר גם קצת מן הקנה, לדברי הכל יניח בשמאלו ויברך 8.

ג. נחתכה כל הזרוע ואין לו גם הקיבורת, יש פוטרים אותו לגמרי אף מלהניח בימין 9, וי"א שיניח, אולם יברך רק על הש"ר 10 (וכנ"ל אות א).

ד. אם נולד ללא יד שמאל כלל, יניח על יד ימין ויברך רק על הש"ר 11 (וכנ"ל אות א). ואין זה דומה למי שנקטעה ידו השמאלית המובא לעיל.

ה. נקטעה אצבעו השלישית מידו השמאלית, יניח כרגיל בברכה ויכרוך ג"פ על אצבעו הסמוכה לאגודל 12.

שאין לו יד ימין.

ו. גידם ביד ימין. אם כי השו"ת בשמים ראש 13 פוסק שהוא פטור מלהניח, האחרונים חולקים עליו ולדעתם חייב הוא בתפילין, ויבקש מאחרים שיניחוהו עליו 14. וראה להלן לגבי סיוע ע"י אשה.

ז. נקטעה היד ונשארו לו קנה וזרוע, יש מהאחרונים שנסתפק לומר שעכשיו ידו הימנית היא יד כהה שלו וחייב להניח על הימנית 15, ואכן המ"ב מכריע בודאות שהדין להניח על הימנית 16. ומה שפסק המ"ב 17 שמניח בשמאלו, צ"ל שמדובר שם שאין לו קיבורת 18. וי"א שאם יש לו כח וגבורה יותר בימין, אלא שחסרות לו האצבעות לעשות בהן מלאכה, מניח בשמאלו 19. ובשו"ת ארץ צבי ר"מ לובלין 20 כותב שיניח בימינו בזמן התפלה בביהכ"נ (ויברך רק על ש"ר וכנ"ל אות א), ובבית שוב יניח ביד שמאלו לחומרא ללא ברכה.

הערות:

2) תוס' מנחות לז ע"א ד"ה קיבורת, ועיין במחצית השקל ס"ק ג ובביה"ל ד"ה בלא.

3) או"ז הל' תפילין סי' תקעז.

4) סע' א ברמ"א ועתן בביה"ל ד"ה בלא.

5) סי' כו סע' ב.

6) שם.

7) ס"ק ג בפי' התוס'.

8) מ"ב ס"ק ה.

9) שו"ת הרמ"א סי' קכב, ב"ח, א"ר, הגר"א ס"ק ו, ושו"ת פנים מאירות ח"ג סי' יא.

10) שו"ת שבות יעקב ח"א סי' ג; שו"ת שאגת אריה סי' לז; מ"ב ס"ק ו ושעה"צ ס"ק ז;כף החיים ס"ק ו.

11) שו"ת שבות יעקב שם.

12) שו"ת חלקת יעקב ח"ג סי' קג, וראייתו מספר האשכול להראב"ד הל' תפילין סי'כז.

13) סי' ק,

14) מ"ב סוס"ק ו.

15) פמ"ג סי' תרנא א"א ס"ק י.

16) ס"ק כב ובביה"ל ד"ה ואיטר יד.

17) ס"ק ו.

18) כ"כ לי הגרא"י וולדינברג שליט"א וכן אמר לי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

19) שו"ת צמח צדק החדש או"ח סי' ה.

20) סי, ח מובא בלקט הקמח החדש ס"ק יז*.

להלן קישור לנשמת אברהם דרך אתר מכון שלזינגר: https://www.medethics.org.il/articles/NA/NishmatAvraham.OC.27.asp

השאלה שניה איננה קשורה בהלכות רפואה ולכן איננה שייכת לאתר זה.

להדפסה

שאלות נוספות

האכלת חיות מעבדה בפסח

הרב דר' מרדכי הלפרין שלום רב. בנושא כשרות לפסח של כופתיות מזון עכברים וחולדות, בנוגע למרכיבי המזון, אני מבקש לציין את הדברים הבאים: 1. תהליך

קרא עוד »

אינהלציה בשבת לילד

בס"ד שלום, בת דודתי בת ה-6 סובלת מקצרת(אסטמה), והתקפי שיעול תוקפים אותה בתדירות די גבוהה. כמו כן, הבנתי שמחמת ריכוז החומר הנשאף במהלך שאיפת המשאף

קרא עוד »

צום בהנקה

שלום רב, בתי בת 8 חודשים ניזונה בעיקר מהנקה וניזונה גם מירקות ופירות. היא מסרבת בכל תוקף לקבל תוספת של תחליף חלב מכל סוג שהוא.

קרא עוד »

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.