מספר מזהה: 6206

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

הסרת נקודת חן

שאלה:

שלום, האם יש בהסרת נקודות חן משום 'לא ילבש'?
תודה.

תשובה:

תשובת הרב שקאני:

כשמדובר בכבוד הבריות ובפרט בצעיר לימים שנקודות החן יכולים לעכב בשידוכים יש להקל להסיר את נקודות החן (יש פוסקים הממליצים לכתחילה לבצע זאת ע"י רופא נכרי[1])


[1] הנה כתב בשו"ע (יו"ד סי' קפב ס"ו) אסור (לאיש) ללקט אפילו שער אחד לבן מתוך השחורות, משום לא ילבש גבר וכן אסור לאיש לצבוע שערות לבנות שיהיו) (ב"י) שחורות, אפילו שערה אחת. ע"כ. ואמנם כשמדובר בכבוד הבריות ובפרט מי שצערי לימים ועדיין לא הקים בית בישראל שדבר זה מעכב בעדו או יכול לעכב בעדו יש להתיר ואם אפשר ע"י נכרי בודאי עדיף וכמ"ש בספר מנחת פתים (יו"ד שם) דמוכח מדברי התוס' (שבת נ.) דאם בוש מבני אדם מותר לצבוע שערותיו, ודברי התוס' אלו הובאו גם בדרכי משה (יו"ד סי' קנו). ובתשובת בית היוצר (יו"ד סי' מה) כתב להתיר רק ע"י עכו"ם ובלבד שלא יסייע כלל. עיי"ש, והובאו כל הדברים הללו בספר שערים מצויינים בהלכה (סי' קעא אות א) וכ"כ בשו"ת מנחת יצחק ח"ו (סי' פא) בנ"ד להתיר להסיר כל השומא ע"י נתוח. מהטעמים הנ"ל. יעו"ש.