מספר מזהה: 6198

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

הסרת שחלות לחולדה

שאלה:

אני סטודנטית לתואר שני במגמה לפסכיוביולוגיה באוניברסיטת ת"א.
בשבוע הקרוב אני אמורה להבחן במעבדה. במסגרת המבחן אני אמורה לבצע ניתוח הסרת שחלות לחולדה. הבנתי שיש בעיה הלכתית עם הנושא, אני חוששת שאכשל בקורס אם אסרב לבצע את הניתוח. שאלתי: האם יש איזשהו היתר לבצע את הניתוח?

תשובה:

השו"ע אה"ע סי' ה' סעיף יא כותב "אסור להפסיד אברי הזרע בין באדם בין בבהמה, חיה ועוף אחד טמאים ואחד טהורים וכו' בין בארץ ישראל בין בחו"ל".
איסור סירוס מן התורה הוא בזכר בין באדם בין בע"ח. אבל בנקיבה איסור סירוס לדעת חלק מהפסוקים הוא מדרבנן, ולשיטת הרמב"ם והשו"ע איסור סירוס בנקבה הוא מדאורייתא רק לא לוקים על כך.
לפיכך יש איסור לבצע כריתת שחלות לחולדה אולם לכתחילה יש מקום להתיר בכריתת השחלה השמאלית בלבד, כי על ידי כריתת שחלה אחת אין כאן השחתת יכולת ההולדה ולכן אין כאן סירוס. לדעת חלק מהראשונים יש להקפיד, על פי הירושלמי, שאותה שחלה תהיה השחלה השמאלית, וכך פוסק הרמ"א באה"ע סעיף ז'.
לסיכום: יש מקום להקל מצד שני סניפים:
א.  מאחר והחולדה היא נקיבה – יורד האיסור מאיסור תורה לדרבנן.
ב. בנוסף בכריתת שחלה שמאלית בלבד יש מקום להקל,כל עוד יכולת ההולדה לא נפגעת.