מספר מזהה: 3852

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

הפלה- המשך #3371 והשתלת כליה

שאלה:

הרב הלפרין שלום

אני מבהיר את שאלתי. הרב וולדינברג התיר הפלה של עובר הסובל מטי-זקס . הנימוק העיקרי עליו מתבססת התשובה הוא שיסוד איסור הפלת עוברים הוא מדרבנן ומכיון שבמקרה זה קיים צער גדול לאשה הרי שניתן להקל ולהתיר הפלה.

בתשובתו בענין הפריה חוץ גופית מציג הרב גישה שמרנית ומחמירה (תגובת הרב נבנצל ואחר')

מדוע בתשובה זו לא בא לידי ביטוי כלל הנימוק של "צער האשה" במיוחד שלא קיים מקור הלכתי ישיר ממנו ניתן להסיק איסור מפורש להשתמש בטכניקה רפואית זו של הפריה חוץ גופית ?

האם החשש "מהמדרון החלקלק" הוא שגרם לגישתו זו של הרב לנושא ?

ובהזמנות זו שאלה נוספת. האם לדעתך הרב וולדינברג היה מתיר היום תרומת כליה מהחי,הרב דיכובסקי העיר את תשומת הלב בשיעורו בכנס לזכרו של הרב בשערי צדק, שהרב כותב בסוף תשובתו שאם צוות שלרופאים וכו' במילים אחרות האם התנגדות הרב וולדינברג נבעה מהסיכון הקיים בנתוח זה (לתורם ולמושתל) או אולי קיימת ברקע סיבה נוספת?

תשובה:

לדעת הרב ולדינברג:

א. יש הבדל הלכתי ברור בין דיני הפלה לדיני חריגה מדרך כל הארץ בטיפולי פוריות.

מדובר בשתי הלכות שונות, והקלה באחת מהן איננה גוררת בהכרח הקלה גם בשניה.

ב. לענ"ד הרב ולדינברג חשש גם מהמדרון החלקלק כפי שניתן לקרוא זאת בין השורות בדבריו.

ג. לשאלת תרומת הכליות: לא ידוע לי על סיבה נוספת פרט לשאלת הסיכון, אך הדבר צריך עיון מחודש בתשובתו ואין בידי לעשות זאת בימים אלו.