מספר מזהה: 6797

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

התנדבות במד"א בשבת

שאלה:

שלום רציתי לשאול לגבי התנדבות לכתחילה במד"א בשבת כי יש חוסר במתנדבים בשבת במד"א ירושלים [אני לא נהג] אם מותר.
אם כן אז לגבי להחזיק פלאפון בשעת המשמרת ולהשתמש בו בשעת הצורך, וכן להחזיק עט ולכתוב בו טפסי חולה.
נ.ב. אם יש ספר מפורט בהלכות שבת לרופא אם אפשר לשלוח לי את השם או מקום לקנות אני מחפש.

תשובה:

  1. התנדבות במגן דוד בשבת.

מותר לעבוד בשבת עבודה הקשורה בפיקוח נפש[1]. היתר זה קיים אף אם יש במד"א אנשים לא דתיים היכולים לעשות את אותה העבודה[2]. יותר מכך – ישנה עדיפות שהעבודה תיעשה דווקא על ידי אדם דתי[3].

אומנם ישנה חשיבות רבה לקיום שני התנאים הבאים: שיהיה למתנדב ידע ממשי בהלכות רפואה בשבת, שהמתנדב יהיה בעל אישיות חזקה שלא ניתן לכופף אותה.

תוספת הרחבה לגבי עבודה במגן דוד בשבת – במאמרו של הרב יגאל שפרן "עבודה במגן דוד בשבת וחג"[4], וכן בחוברת כיס "הרופא בשבת וביום טוב" מאת פרופסור אברהם[5].

  1. החזקת פלאפון.

פלאפון הנצרך להתראה על פיקוח נפש – מותר לטלטלו בשבת ללא חשש. במידה ואין עירוב במקומך יש לטלטלו בשינוי (יש לברר עם מורה הוראה מהי הדרך הראויה לשאתו בשינוי).

  1. שימוש בעט.

במידה ויש בו צורך הקשור לפיקוח נפש – יש להתיר לשאתו בשבת.

אלא שישנם מקרים בהם הכתיבה מותרת וישנם מקרים בהם הכתיבה אסורה – ראה במאמרו של הרב יגאל שפרן ובחוברת מאת פרופסור אברהם שהבאנו לעיל.  

 

בברכה,

הרב יהודה גולדפישר


[1]   שו"ע או"ח סימן שכ"ח סעיף ב' – "מי שיש לו חולי של סכנה, מצווה לחלל עליו את השבת, והזריז הרי זה משובח, והשואל הרי זה שופך דמים".

[2]   שו"ע או"ח סימן שכ"ח סעיף י"ב – "כשמחללין שבת על חולה שיש בו סכנה, משתדלין שלא לעשות על ידי אינו יהודי וקטנים ונשים, אלא על ידי ישראלים גדולים ובני דעת". ובמשנה ברורה שם ס"ק ל"ד – "וכשיש שם במעמד זה חכמים מצוה לכתחילה לעשות חלול זה על ידיהם".

[3]   שמירת שבת כהלכתה מהדורה תשל"ט פרק ל"ב סעיף ו'. וישנן שתי סיבות לדבר: אדם דתי ימנע מחילול שבת שלא לצורך, אדם דתי עושה את העבודה מפני שההלכה מחייבת זאת (ראה לגבי זה בספר 'נשמת אברהם' חלק א' סימן רמ"ה אות א' סעיף 3 – בשם הגר"מ פיינשטיין, הגרש"ז אויערבאך, וספר 'בית הלוי' על התורה).

[4]   מובא בכתב העת 'אסיא' לענייני רפואה והלכה, חוברת נ"ט – ס' (כרך ט"ו ג' – ד'), עמודים 98-104.  

[5]   בהוצאת מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי התורה (אפשר להשיגו במכון שלזינגר, בטלפון: 077-905-5266).