מספר מזהה: 5798

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

התנדבות חרום בישוב – טלטול פלאפון

שאלה:

שלום וברכה!
שמי א', אני מתנדב בכיבוי והצלה בעפרה ושאלתי היא, אני מדי פעם כשמזדמן עושה שבתות בתחנה האם מותר לי ללכת לתפילה עם פלאפון כי לכבאי אסור לצאת מהתחנה ובכלל האם בתור מתנדב מותר לי לצאת מהתחנה כי כבר פעם היה אירוע והכבאי לא הספיק להתקשר אלי?

תשובה:

תשובה:
המתנדב בכיבוי והצלה בשבת מותר לו ללכת לתפילה עם פלאפון [אך יכוין אותו למצב של רטט כדי שלא יטריד את המתפללים] ובאופן שיש חשש שאם ילך להתפלל בבית הכנסת לא יוכל לצאת לאירוע ובגלל זה יכנסו לספק סכנה אין הוא חייב להתפלל בציבור.

[ הסבר הלכתי:
בראשית דברינו יש לדעת שמכשיר הפלאפון כיון שהוא מיוחד לדבר שאסור לעשותו בשבת חשיב ככלי שמלאכתו לאיסור וכמ"ש המג"א (סי' שח סק"ה) והמשנ"ב (שם סק"י) ושאר האחרונים. ואעפ"כ אין איסור לטלטלו כשיש צורך בדבר וכמ"ש השו"ע בסי' שח ס"ג שכלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו. ורק מה שיש לדון הוא האם מותר לטלטלו ברה"ר כי הנה כתב האג"מ (ח"ד דאו"ח סי' פא) להתיר לאנשי "הצלה" לצאת בשבת עם מכשיר קשר קטן שלובשים כדי שישמעו לאיזה מקום צריך לילך להציל, ומותרין לצאת בהם אף בשעה שאין צריכים לזה משום שהוא בחשיבות בגד, וכ"ש בשעה שצריכין שהוא כמעט תמיד שודאי אמת שהוא דבר קשה מאד שלא יצאו מהבית כל השבת דאיכא בזה גם חשש שימנעו הרבה מלהיות מחברי ההצלה ע"כ. ובנשמת אברהם (או"ח סי' שא) כתב שהגרש"ז אויערבאך זצ"ל א"ל שמותר לרופא לישא אתו מכשיר איתורית בשבת רק במקום שאינו רה"ר גמורה ובדרך שינוי. ובאופן שיש חולה שיש ב"ס מותר לישא את המכשיר ע"י שינוי גם ברה"ר הואיל והוא בכוננות, וה"ט כי רופא הנמצא בכוננות ומגוריו במקום שיש בו רה"ר דאורייתא, בעצם אינו יכול לצאת מביתו במשך השבת, כי אינו יכול לישא את המכשיר ברה"ר אפילו בשינוי. מאידך, אינו יכול לעזוב את הבית בלי מכשיר כל זמן שהוא בכוננות. אולם כשנקרא לטפל בחולה שיש בו סכנה ואז חייב לצאת מביתו, גם מותר לו לישא את המכשיר אתו בשינוי, ואם אינו יכול לישא את המכשיר בשינוי אז יישא אפילו ביד, עכ"ד. ע"ש.

ומכאן יש לדון דהיכא דרוצה לצאת בשבת להתפלל ונמצא בכוננות. דלגאון האג"מ יכול לצאת כיון דחשיב כתכשיט משא"כ לגרשז"א זצ"ל אינו יכול לצאת עימו שהרי לדעתו אינו יכול לצאת מביתו במשך השבת עם המכשיר אא"כ יש ספק פ"נ ובאמת דיש להקל בזה משום ס"ס שמא דהעיקר להלכה כמ"ד דאין רה"ר אלא אם עוברים בה שישים ריבוא בכל יום וכמ"ש בשו"ע או"ח סי' שמה ס"ז וע"ע בסי' שג סי"ח. ושמא כהאג"מ הנ"ל. ועיין בשו"ע סט"ז ולהגר"ז בשו"ע שלו (סי' צ סי"ז) וכתב האג"מ (ח"ב דאו"ח סי' כז) שכתב דהוי חיוב ואף דיש חולקים הסוברים שאין שום מצוה להתפלל בציבור מ"מ אחר שכבר נהגו להתפלל בציבור לצורך מצוה מיקרי וא"כ נוכל להתיר לו ללכת לביהכ"נ בשבת עם המכשיר הפלאפון כדי שיכול להתפלל בציבור ושו"ר לנש"א שם שכתב משם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שרופא שיודע שעלול לקבל קריאה מחולה שישב"ס במשך השבת מותר לו לצאת בשבת לדבר מצוה כגון להתפלל או לשיעור תורה עם מכשיר איתורית כשהאיתורית הינה חלק בלתי נפרד מחגורתו (דהיינו שא"א לחגור את החגורה בלעדיו), במקום שיש רשות הרבים דאורייתא, עם מכשיר איתורית כשהאיתורית הינה חלק בלתי-נפרד מחגורתו (דהיינו שאי אפשר לחגור את החגורה בלעדיו). ואף שיש במכשיר סוללה מ"מ לא גרע ממה שיוצאים עם שעון על היד אף שגם בתוכו יש סוללה ומנוע. ע"כ. ואף שלא התיר הגאון זצ"ל אלא באופן שהמכשיר הוא חלק בלתי נפרד מהחגורה ובלאו הכי לא מ"מ ע"פ מ"ש לעיל יש להתיר אף בנושא עימו פלאפון שאין הוא חלק מחגורתו ובפרט אם ישנו ג"כ עירוב של הרבנות עכ"פ דשפיר דמי לסמוך ע"ז עיין בשו"ת יבי"א ח"ט חאו"ח סי' לג-לד. ואיך שיהיה אם בגלל הליכתו לבית הכנסת יכול להיווצר מצב של חשש של פיקוח נפש אל יתפלל בציבור וכמ"ש כיו"ב בשו"ת יד אליהו (סי' ז) ובאג"מ (יו"ד ח"ד סימן יג) ובשו"ת מגדלות מרקחים (חיו"ד סי' כז) ובשו"ת רבני אירופה ח"א סי' ד הנד"מ וע"ע בשו"ת כרך של רומי (סי' ז) ובשו"ת איש מצליח (כ"ג ח"ב סי' א) ובשו"ת ישכיל עבדי (ח"א או"ח סימן ב). ]

הרב אשר שקאני