מספר מזהה: 7488

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

מיקום "בין השיניים" לפי השיטות השונות בהלכה

שאלה:

לפי מה שכתבת במאמר [הכרת האנטומיה הגניטלית כמפתח להבנת חז"ל אסיא פה-פו, עמ' 105-121 (2009)] אני מבין  שהמסתבר ביותר שמיקום בין השינים הוא לכיוון הפתח הפנימי של צוואר הרחם. אני כרגע מכין סיכום של השיטות, כיצד זה מתיישב [או שלא מתיישב] עם דברי הגרש"ז האלו?:
שו"ת מנחת שלמה תנינא (ב – ג) סימן עח:
"ולכן נראה דאף שאין אנו בקיאים ואין יודעים לכוין בדיוק את מקום ביןהשיניים, עכ"פ מסתבר שהלכה למעשה אית לן למינקט שאין זה כלל בתוך המקור כי אם בתוך הפרוזדור הנקרא כיום נרתיק, ולא כמו שכתב בעל הסמ"ע בס' משאת בנימין סי' מ"ט שזה בפי האם וגם סמך ע"ז שאמרה לו אשה בקיאה, אלא כהמשאתבנימין שדחה דבריו וכתב, "מקום הוא בפרוזדור דקרוי בין השיניים והאשההבקיאה החכמה שהעידה לפני מעלתך אינה אלא טפשה", וכן כתבו גם הסדרי טהרהועוד גדולי עולם, וגם כתבתי במק"א [לעיל סי' ע"ב אות ל"ו] על זה שנדחקו בלשון הרמב"ם שקרא את צוואר הרחם בשם פרוזדור, הוא רק מפני שבימיו קראו הרופאים את אשר קוראים היום נרתיק בשם פרוזדור, ואין צריכים כלל להדוחק של הבית יצחק ביו"ד ח"ב סי' י"ד [אות ט] שכתב שהרמב"ם השתמש בלשון מושאל עיין שם, וכיון שכן נראה כדאמרן שרק לאחר שיצא הראש לבית החיצון שהואבתוך הפרוזדור מבין השיניים ולחוץ רק אז צריכים לחוש שכבר חשיב כילוד אבללא לפני זה [דאף שיש מקום לומר דמיד כשפסקה חיותו מהאם והוא חי מעצמו כברחשיב כנולד מ"מ הרי נזכר רק בית החיצון]."
תודה רבה

תשובה:

הגרשז"א כתב דבריו ע"פ שיטת הראשונים שבין השיניים הוא מקום בתוך הנרתיק.
שיטה זו מוזכרת בבהירות במאמר שציינת, המופיע גם בסימן לה שבספרי רפואה מציאות והלכה (ירושלים, תשע"ב) במיוחד בפרקים א' ו- ה' שם.