מספר מזהה: 7495

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

מצבים בהם אפשר לבצע הפלה

שאלה:

Hello,
I'm currently researching issues of abortion in halacha. I've gone through the sugyas related to abortion and Jews, particularly issues in which it is permissible. I'm having difficulty finding היתרים for non-Jews. I've only been able to find this:

אנצקלופדיה הלכתית אפורית, ערך הפלה: "במקרה של סכנה לאם במהלך ההריון או הלידה, מותר לבצע הפלה גם בגוי"  [שו"ת מחזה אברהם ח"ב חיו"ד סי' יט, על פי תוס' סנהדרין נט א ד"ה ליכא. וראה הסברו של הגרש"ז אויערבאך בנשמת אברהם חחו"מ סי' תכה (א23)]
אני מבקש אם ידוע לכם מקורות שמתיר לגויה הפלה במקרה של אנס גילוי עריות ובעיות פסיכולוגיות קשות. לברר אני שואל רק על ידי חקירות ולא להלכה למעשה

Are there any sources that refer to possible reasons for abortion like 1) rape 2) incest 3) psychological issues?
Just to clarify I'm asking for research purposes not for הלכה למעשה or any policy decisions.
Thank you in advance

תשובה:

הצדדים להיתר שמופיעים בכמה פוסקים לענין הפלה במקרים של אונס או ממזרות מבוססים על כך שהפלה היא אינה איסור רציחה, אלא איסור אחר. לכאורה, בעכו"ם שנהרג גם על הריגת עובר, ומשמע שדינו כנפש, אין מקום כלל להתיר מטעמים אלו.
אולם, עי' באנצ' הלכתית רפואית (ערך הפלה, הע' 389) שהביא מכמה אחרונים שחקרו האם האיסור הוא רציחה ממש (שעובר נכרי דינו כנפש) או עבירה מיוחדת  שגם חייבים עליה, אך לא מגדרי רציחה (שאינו נפש גמור עדיין). לפי שיטות אלו, יש אולי מקום לפלפל בדבר. מ"מ, כיון שסו"ס מצווים עליו, מאיזה טעם שיהיה, לכאורה אין צד להתיר. [עי' בשו"ת כח השור סי' כ, סוד"ה "ועוד י"ל דס"ל" שהעיר כן.] ועוד, שפשטות הסוגיא היא שנחשב נפש לגבי ב"נ.
לעומת זה, כשמדובר בחשש לפגיעה פסיכולוגית, יש מקרים שבהם החשש הפסיכולוגי גובל בספק סכנה, וכבר מוזכר בפוסקים לענין שבת לחוש לסכנה פסיכולוגית כסכנה רפואית. במקרים אלו, יש מקום להתיר עפ"י התוס' כמו במקום סכנה רפואית. אולם, עיי"ש באנצ' הלכתית רפואית הע' 395 בשם שו"ת מנחת אברהם סי' מב שבגוי אין מקור להתיר משום ספק סכנה בלבד, אלא במקום סכנה ברורה.

בברכה,
מאיר אורליאן