מספר מזהה: 6877

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

נטילת לולב בברכה עם פרוטזות

שאלה:

בע"ה
שלום לכבוד הרבנים.
ה' עליכם ויחיו.
שמעתי שלקטוע שתי ידיו המשתמש בפרוטזות בחיי היום יום אסור לברך
על ארבעת המינים "על נטילת לולב".
השאלה:
האם זה נכון לכל דעות הפוסקים או שיש אחרים האומרים שמותר?

תשובה:

תשובת הרב מאיר אורליאן

נחלקו האחרונים האם גידם יכול ליטול ד' מינים בפה, ומסיק בשערי תשובה
(תרנ"א ס"ק י"א) שיטול בלי ברכה.
אמנם, לענ"ד יכול גידם שיש לו פרוטזה ליטול בברכה, שהרי נפסק כדעת רבא
(סוכה לז., מב.) שאין צריך "לקיחה תמה" ונטילה על ידי דבר אחר שמה נטילה,
ובלבד שיהא דרך כבוד. וכן פסק בשו"ע (תרנא, ז) שאם נטל את הלולב על ידי
בית יד – יצא ידי חובה אם הוא דרך כבוד. ואף אלו שפסלו נטילה בפה, היינו
משום שאין דרך לקיחה בכך כלל, כמו שכתב בשערי תשובה (שם), אך על יד
פרוטזה וודאי הוא דרך לקיחה ובדרך כבוד.
ובשו"ע כתב בשם הרוקח שגידם נוטל לולב בזרועו (עיי"ש במ"א סק"י). ובאשל
אברהם שם באר שנטילה בזרוע היינו בין השחי, או אם יש קנה במרפקו, ורק פסל
נטילה בפה שאינו לקיחה כלל. הרי שאין צריך נטילה ביד ממש, אלא שיהיה דרך
נטילה, ולכאורה נטילה בפרוסטזה דומה לנטילה בשחי או במרפק, שהוא דרך
נטילה. [עי' שד"ח מערכת הלמ"ד כלל קמא סק"ה שהביא להוכיח מתשובת הרשב"א
שצריך נטילה ביד, אך לענ"ד יש מקום להוכיח מדבריו רק שלא מועיל נטילה
בפה, אך לא שצריך יד.]
לכן, לענ"ד יכול לברך על ידי נטילה בפרוטזה בלי חשש (ויש לצרף כסניף את
הדעות שמתירים אפילו נטילה בפה).
בברכת חג שמח,
מאיר אורליאן