מספר מזהה: 12989

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

סגירת מעגל חשמלי בשיטת הגרשז"א עבור חולה בסכנה

שאלה:

הגרש"ז במנחת שלמה סימן ט', כותב שלפי שיטתו בעניין חשמל בשבת (שאין בזה לא בונה דאורייתא ולא מוליד דרבנן), היה לכאורה מותר להפעיל מכשירים חשמליים (שאין בהם מלאכה מלבד עצם הפעילות החשמלית), אך למעשה "אף לדידן אין להתיר דבר זה כי אם במקום צורך גדול".
בזמנו שאלתי את הרב נבנצאל שליט"א מה הוא "צורך גדול" שיהיה מותר לעניין זה, וענה לי שלא שמע על כך מן הגרש"ז, אבל נראה לו שצורכי חולה שאין בו סכנה הם בגדר הזה.

האם גם כך סובר כבודו, בדעת הגרשז"א?

תשובה:

הגרש"ז אמר לי במפורש, שלגבי חולה, אפילו שאין בו סכנה, או לצרכי ביטחון גם שלא במקום פיקוח נפש, אנו לא מחמירים כדעת החזון אי"ש.
ראה בספרי רפואה מציאות והלכה, סימן ד, פרק ה.