מספר מזהה: 5918

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

עיסוי רפואי

שאלה:

שלום
מחמת בעיה בגב וכתוצאה מלחצים שונים שמגבירים את הבעיה אני סובל מכאבי גב ושרירים. רציתי לשאול האם מותר לגבר לקבל עיסוי מאישה. וביתר פירוט, יש לי פיזיותרפיסט גבר שאיתו אני עושה תרגילים והוא גם מעסה את הגב, אבל, הוא יותר מתמקד בעצמות ובמפרקים. ע"מ להוריד את כאבי השרירים והלחץ אני מקבל עיסוי מאישה שמתמקדת בשרירים תפוסים ובהרגעה כללית והורדת הלחץ. יש לציין שאני גר בחו"ל והמטפלת היא גויה.

תשובה:

שאלתך מתחלקת לשני נידונים- נגיעה וייחוד, ונפרט אותם אחד לאחד:
א. נגיעה:
נגיעה לצורך טיפול רפואי מותרת אפילו בטיפול שלא נוגע להצלת חיים ומותר לאישה לגעת בגבר ולעשות ככל שנדרש לצורך טיפול רפואי. מקורות: יעוין שו"ע יו"ד סי' קצ"ה סעי' י"ז שפסק אם בעלה [של אישה נידה] רופא אסור לו למשש לה את הדופק, ובהגהה "לפי מה שכתבתי שנוהגין היתר אם צריכה אליו דמשמש לה, כל שכן דמותר למשש לה הדופק אם אין רופא אחר וצריכה אליו ויש סכנה בחוליה" ויעוין בש"ך בס"ק כ' שהתיר לרופא למשש ולגעת כדרך הרופאים גם שלא במקום סכנה וכך נוקטים להלכה. וזה לשון הש"ך "וכן המנהג פשוט שרופאים ישראלים ממששים הדופק של אישה אפילו אשת איש או עובדת כוכבים אף על פי שיש רופאים אחרים עובדי כוכבים, וכן עושים שאר מיני משמושים על פי דרכי הרפואה". ומבואר דעת הש"ך שבטיפול רפואי, אפילו טיפול שאינו מציל חיים מותרת הנגיעה, וכן טיפול שנועד לשפר תפקוד או להקלה בכאב, שמוגדר כטיפול רפואי. יעוין בשו"ת ציץ אליעזר חלק י"ב סימן מ"ה שהגדיר דבר שחסר לאדם להיותו שלם כיתר בני האדם – נקרא חולה והטיפול בו נחשב כטיפול רפואי.
וכל זה בנוגע לטיפול מציל חיים או טיפול לשיפור בעיה קשה של תפקוד. אבל טיפול להקלה בכאבים קלים שלא גורם לסובל מהם שישכב או להחלשת גופו אסור (שו"ע או"ח סי' שכ"ח, משנ"ב סק"א).
ב. יחוד:
יחוד בחדר אחד עם המטופל כשהדלת סגורה ולא נעולה ויש אפשרות להיכנס לחדר אפילו בעת הטיפול אין בזה איסור יחוד. מקורות: השו"ע אה"ע סי' כ"ו סעי' ט' פסק שבית שפתחו פתוח לרה"ר אין חשש להתייחד. ויעוין בשו"ת הרשב"א [חלק א' סימן אלף רנ"א] כתב שהגפת הדלת אין זה יחוד עד שיהא הבית נעול [סגור במפתח] זהו יחוד האמור בתורה. ויש מחלוקת אחרונים בדעת הרשב"א האם נפלה טעות סופר בדבריו ואוסר או מתיר. ולהלכה כתב בשו"ת ציץ אליעזר [חלק ו' סי' מ' פרק כ"ג] שרופאה או מטפלת במרפאה שיש עוד עובדים שרגילים להיכנס לחדר אף בעת שבודק או מטפל בחולה בודאי שמותר ואין בזה שום יחוד וכל ההיתר הוא אם הדלת מוגפת ולא נעולה במפתח ונמצאים שם אנשים שיכולים להיכנס [יעוין בפ"ש ס"ק ח'] וכן פסקו גדולי הפוסקים שאם אחות או כל אדם אחר יכול בכל רגע להיכנס לחדר בין בתפקיד בין בטעות אין כאן איסור יחוד.
בכל זאת בימינו כדאי לעשות מאמץ ולהקפיד שלא יווצר מצב בו מטופל נמצא לבדו עם רופאה או מטופלת עם רופא, בגלל סכנות משפטיות שעלולות להיות כרוכות במצב זה.