מספר מזהה: 6141

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

קביעת מגדר הלכתי

שאלה:

שלום רב.

בסיכום הראיון הטלפוני עם הרב הלפרין שפורסם ב"גלילאו" בשנת 98 (ומופיע בקישור הבא: http://www.gordon.ac.il/naomi/ishveisha/moach8.htm) יוחסה לרב הקביעה ש- "רוב הפוסקים, מורי ההלכה, מחזיקים בדעה שהמין נקבע באופן חד-פעמי, ברגע לידתו של האדם", ושגם לדעת המיעוט, תותב וניתוח פלסטי אינם משפיעים על הגדרת מינו של אדם.
איני יודע האם דברי הרב הובאו באופן מדויק, ולכן אני מבקש הבהרה, האומנם דעת רוב הפוסקים היא שהמין נקבע באופן חד פעמי, ואינו עשוי להשתנות אפילו במקרה של שינוי ביולוגי מוחלט. התחושה שלי שדעת הפוסקים היא ששינוי שכזה אכן משנה את המגדר ההלכתי, מבוססת על המקורות הבאים:
1. דברי הרב יוסף פלאג'י בספרו "יוסף את אחיו", שהביא הציץ אליעזר בחלק י' סימן כה' פרק כו' סעיף ו' (ניתן לצפייה כאן: http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14509&st=&pgnum=177) שדן באפשרות התיאורטית של אישה ההופכת לאיש "בכל מכל כל", וקבע שהשינוי יועיל גם מבחינה הלכתית.
2. גם שאר הרבנים שדבריהם מובאים בתשובת הציץ אליעזר הנ"ל שהתייחסו לסוגיה, לרבות הרב ולדנברג בעצמו, דנו בפרטים שונים הכרוכים בשינוי, אך לא ערערו על הקביעה המוזכרת (בלי לגבות אותה במפורש).
3. בהתייחסם לאפשרות של כריתת איבר מינו הזכרי של אנדרוגינוס על מנת להופכו לנקבה, קבעו הרב ולדנברג (ציץ אליעזר יא' עח'), הרב עובדיה הדאיה (ישכיל עבדי ז' ד'), והרב משה שטינברג (במאמרו "שינוי מין באנדרוגינוס" כאן: https://www.medethics.org.il/articles/ASSIA/ASSIA1/R001142.asp) שהניתוח אכן יפטור את המנותח ממצוות האיש, כלומר יקבע את מגדרו ההלכתי.

אודה לרב אם יוכל לפשוט את ספקותי, ולהפנות אותי לדברי הפוסקים שקבעו (אם בכלל) שהמגדר ההלכתי לא יושפע מכל שינוי שעשוי לעבור על גוף האדם.

תשובה:

כאשר יש ויכוח בין האחרונים, בעוד שמדברי הראשונים מפורש כאחד הצדדים, על פי כללי ההלכה עלינו לקבל את הדעה הברורה של הראשון, ולא ליצר באופן מלאכותי מחלוקת חדשה בין הראשונים.
הדברים מבוארים בחזון אי"ש בכמה וכמה מקומות, והם נוגעים לענייננו.

למיטב ידיעתי המקור היחיד הקיים בראשונים בנושא, הוא דברי רבנו חננאל שהובאו באבן עזרא על התורה (ויקרא יח, כב) מבואר בדברי רבו חננאל שם, כי איסור מ"ז קיים גם על קיום יחסים עם גבר "שחידש בגופו כצורת איבר אשה" עכ"ל.
מכאך שדינו של המחדש כדין בא על הזכר ולא כדין בא דרך איברים, מוכח שלדעת ר"ח החידוש בגופו מוכר כשינוי אמיתי של אבר הביאה על פי ההלכה. ומכך שחייב על ביאתו מדין מ"ז, מוכחל שהמחדש הנ"ל לא השתנה דינו מזכר לנקבה.
הוכחה זו הובאה בעיקרה ע"י הרב אברהם הירש בנועם תשל"ג.
עכ"פ נראה פשוט שיש להכריע כדעת ר"ח אף שהדבר שנוי במחלוקת אחרונים.