מספר מזהה: 6712

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

שימוש בויאגרה בשבת

שאלה:

האם יש פוסקים מוכרים שמתירים שימוש בויאגרה בשבת ומי הם?

תשובה:

תשובת הרב שקאני:

מותר לקחת כדורים אלו בשבת[1].

כמו כן כדאי לראות את המאמרים בנושא של הרב יואל קטן, השימוש בויאגרה בשבת אסיא עג-עד, עמ' 27-31 (2004); הרב אברהם דורי, טיפול בבעיות כח גברא – חובה, מצוה או רשות?, אסיא פא-פב, עמ' 111-124 (2008).


[1] מאחר שבשעת לקיחת הכדורים אינו חשוב כחולה כלל יש להתיר ליקח את הכדורים כדי לסייע לקיום התשמיש ואינו חשוב רפואה. וראה כיו"ב בשו"ת מנחת יצחק ח"א (סי' קח). ואף את"ל שחשוב כחולי, מ"מ יש להחשיבו כסכנת אבר דשרי כמבואר בשו"ע (סי' שכח סי"ז) וכפי שכתב בספר נשמת אברהם (או"ח סי' שכא סק"ה). יעו"ש.