נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

שימוש במגבונים לחים בשבת

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

23 באוקטובר 2018

הרב המשיב: הרב גבריאל טולדאנו

שאלה:

האם מותר להשתמש במגבונים לחים בשבת לצרכים שונים?

תשובה:

בכל סחיטת בגד יש לדון מצד ב' מלאכות- מלבן ומפרק.

והנה בנידון דידן במגבונים לחים אין בזה משום מלבן כיון שהמגבון הולך לאיבוד ואין לו ענין במגבון לשימוש חוזר, וכן אין לדון מצד מלבן משום שהוי דרך לכלוך, דעל ידי השימוש במגבון לא מתלבן אלא מתלכלך.

אלא שיש לדון מצד מפרק דהרי על ידי השימוש במגבון נסחטים הנוזלים, ואף על פי שהנוזלים הולכים לאיבוד על כל פנים הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה שאסורה מדרבנן. אלא שיש מקום להתיר לפי שאין מקפיד אם יסחט או לא, ואף על פי דהוי פס"ר דלא ניחא ליה, על כל פנים הדבר הנסחט הולך לאיבוד [יעוין במג"א סי' ש"כ סעי' י"ח] אלא שיש מאחרוני זמנינו שהמחמירים במגבונים לחים, וסברתם שניחא ליה שיסחטו הנוזלים מהמגבון כדי שיקנח טוב.

ולכן אם אפשר להקפיד לסחוט את הממחטות מבעוד יום ולהשאיר בהם לחלוחית מועטת שלא יבוא לידי סחיטה עדיף.

הערת הרב הלפרין:

מן הראוי לצרף כסניף את שיטת הרמב"ם הסובר שאין בכה"ג חשש לאיסור מפרק.

[print_link]

שאלות נוספות