מספר מזהה: 7778

- מכון שלזינגר - https://www.medethics.org.il -

שימוש במראות כתמים

שאלה:

לכבוד הרב ד"ר מרדכי הלפרין שלום ואור
ראיתי בספר 'רפואה מציאות והלכה' שהרב כותב שיש פוסקים גדולים שסבורים שאין צורך בשימוש כדי להורות בכתמים ומראות. בינהם מנה הרב את הגרי"ש אלישיב ואת הגרש"ז. אולם במישור המעשי יש תלמידי חכמים מבאי ביתם שעורכים שימוש לתלמידים גם בימים אלה ממש.
כך למשל הרב נויברט זצ"ל ויבל"א הרב עזריאל אוירבך והרב גנס ועוד שוודאי רואים את עצמם קשורים לגרש"ז ולגריש"א – העבירו ומעבירים שימוש לתלמידים בהלכות מראות וכתמים ולא שולחים אותם לפסוק בעצמם על פי ראייתם.
אך מעבר לכך, בימינו אין כמעט שום מורה הוראה שמורה בהלכות כתמים ומראות בלי שעבר שימוש אצל רב כלשהו. ולמיטב ידיעתי גם אין בית מדרש שמנחה את לומדיו להורות בתחום זה בלי שימוש מעשי.
האם ומדוע לדעת הרב אין משקל הלכתי למנהג כה ברור?
תודה רבה וברכת ה'
ש

תשובה:

את דעתם הברורה של גדולי הפוסקים, ביניהם הגרי"ש אלישיב, הגרש"ז אויערבאך, הג"ר חיים פנחס שיינברג זצ"ל וכן מבואר גם הספר בינת אדם (לבעל ה'חיי אדם'), הבאתי בספרי רפואה מציאות והלכה, סימן לו, פרק ט.
הדברים אמורים לגבי הכרת הצבעים בהם כל מי שמזהה צבע אדום צריך לאסור אותו וכל צבע הנוטה לו, כפי שהורה הגרש"ז לגר"א נבנצל.
אמנם יש מקום גדול לשימוש בהוראת כתמים כדי להכיר דברים נוספים כמו למשל, מתי לבדוק בזכוכית מגדלת ומתי לא, להכיר צורות שונות של כתמים ועוד.
יעויין עוד בנספח לסימן ל"ו, בעמ' 456 ששימוש ללא בקרה על הבדלים בראיית הצבעים בין המלמד לבין התלמיד, עלול ח"ו להביא להכשלות חמורות, וכבר היו דברים מעולם.